Obchodné podmienky pre kurzy v SR

Domů » Obchodné podmienky pre kurzy v SR

Označením poľa „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ poskytuje návštevník stránok www.bmedic.cz ako užívateľ svoj súhlas s nasledujúcim znením obchodných podmienok, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi usporiadateľom a užívateľom (tieto podmienky ďalej len ako „Podmienky“). Užívateľ potvrdzuje, že sa s týmito Podmienkami zoznámil.

Identifikačné údaje usporiadateľa:

Ondřej Sivera

podnikateľ so sídlom 83106 Bratislava-Rača, Karpatské námestie 7770/10A
IČO: 51849097
na strane jednej

a

užívateľ – návštevník webových stránok www.bmedic.cz, ako osoba, ktorá má záujem uzavrieť s usporiadateľom zmluvu, ktorej  predmetom je objednávka služieb poskytovaných usporiadateľom, ako je nižšie špecifikované, tomuto užívateľovi; identifikačné údaje užívateľa vyplývajú z registračného formulára, ktorý užívateľ záväzne vyplňuje

na strane druhej

Článok I. – Úvodné ustanovenie

 

 1. Usporiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ, ktorý sa zameriava na prevádzkovanie vzdelávacích prípravných kurzov „Bmedic“ na prijímacie skúšky na lekárske fakulty v ČR (ďalej len ,,Kurz“), a to podľa nižšie uvedených podmienok.
 1. Obsahom kurzu je 108 lekcií po 45minútach, kde sa striedavo učí biológia, fyzika a chémia v rozsahu potrebnom pre prijímacie skúšky na lekárske fakulty, a to podľa harmonogramu zverejneného vždy najneskôr 1 mesiac pred začiatkom kurzu na webových stránkach bmedic.cz (ďalej tiež len „Stránky“). V cene Kurzu je tiež záverečná simulácia prijímacieho konania s vyhodnotením výsledkov a modelové otázky na prijímacie skúšky lekárskej fakulty Masarykovej univerzity (LFMU).
 1. Usporiadateľ upozorňuje Užívateľov a Užívateľ berie na vedomie, že absolvovanie Kurzu nezaručuje Užívateľovi úspech na prijímacích skúškach a prijatie na lekársku fakultu či inú školu.
 1. Užívateľom môže byť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá je plno svojprávna.

Článok II. – Uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb

 

 1. Prihlásením na Kurz vyplnením formulára na stránkach (ďalej tiež len „Registrácia“) užívateľ záväzne objednáva služby usporiadateľa, podáva teda návrh zmluvy o poskytnutí služieb popísaných v čl. I. týchto podmienok (ďalej tiež len „Zmluva“). Návrh Zmluvy je možné predložiť tiež odoslaním vyplnenej prihlášky (Registrácia) emailom na adresu info@bmedic.cz V takom prípade je užívateľ povinný potvrdiť bez zbytočného odkladania po odoslaní prihlášky, najneskôr však pred nástupom na Kurz, že sa s týmito podmienkami oboznámil.
 1. Užívateľ je povinný uviesť správne a pravdivo pri Registrácii požadované identifikačné údaje, najmä meno, bydlisko a kontaktné údaje. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené uvedením nepravdivých identifikačných údajov.
 1. Užívateľ je oprávnený zúčastniť sa akéhokoľvek Kurzu ponúknutého Usporiadateľom, ak splní podmienku Registrácie a splní ďalšie podmienky nižšie uvedené pre umožnenie účasti na Kurze.
 1. Usporiadateľ sa zaväzuje potvrdiť prihlášku Užívateľa emailom na adresu Užívateľa uvedenú v prihláške, a to bez zbytočného odkladu. Potvrdením prihlášky Usporiadateľom dochádza medzi Usporiadateľom a Užívateľom k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí služieb popísaných v čl. I. týchto Podmienok.
 1. Uzavretím Zmluvy jedným z vyššie popísaných spôsobov sa Užívateľ zaväzuje zaplatiť včas kurzovné podľa čl. III. týchto Podmienok a Usporiadateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi výuku v rozsahu určenom popisom Kurzu na Stránkach.
 1. Zaplatením celého kurzovného vzniká Užívateľovi právo zúčastniť sa Kurzu po celú dobu jeho trvania, s výnimkou prípadov uvedených v čl. IV. a V. týchto Podmienok.
 1. Užívatelia, s ktorými bola v súlade s čl. II odst. 4 týchto Podmienok uzavretá Zmluva, sú evidovaní u Usporiadateľa od okamžiku uzavretia Zmluvy. Pri naplnení kapacity Kurzu je s ďalšími Užívateľmi uzavretá Zmluva s rozväzovacou podmienkou, o čom sú Užívatelia informovaní v potvrdení Usporiadateľa o prijatí prihlášky. V takomto prípade platí, že Zmluva sa rozväzuje v okamihu, kedy splní svoju povinnosť uhradiť kurzovné iný Užívateľ, s ktorým bola Zmluva uzavretá skôr, a ktorý ako posledný naplnil kapacitu Kurzu. Pokiaľ Užívateľ, s ktorým bola uzavretá Zmluva do okamihu naplnenia kapacity Kurzu, neuhradí kurzovné do termínu splatnosti, stráca poradie a poskytovateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

 

 

Článok III. – Hradenie kurzovného

 1. Užívateľ sa prihlásením na Kurz zaväzuje uhradiť kurzovné vo výške 315€ (slovom tristopätnásť eur); táto čiastka je splatná do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy. V prípade, že je Zmluva uzavretá menej ako 7 (sedem) pracovných dní pred zahájením Kurzu, je kurzovné splatné v okamihu zahájenia poskytovania služby.
 1. Užívateľ je povinný zaplatiť kurzovné prevodom na účet Usporiadateľa č.2601465881/8330 vedený u Fio banka a.s. Užívateľ je povinný uviesť pri platbe variabilný symbol, ktorý je vždy uvedený v potvrdzovacom emaile o prihlásení na Kurz.
 1. V prípade, že Užívateľ v dobe 7 (sedem) pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy uhradí aspoň časť kurzovného vo výške 110€ (slovom stodesať eur), považuje sa táto čiastka za zálohu a Užívateľ sa zaväzuje uhradiť zvyšnú časť kurzovného v predĺženej dobe, najneskôr však 7 (sedem) dní pred začiatkom Kurzu. Ak neuhradí Užívateľ zvyšnú časť kurzovného v tejto predĺženej dobe, je Usporiadateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť, pričom v takom prípade nemá Užívateľ právo na vrátenie už zaplatenej zálohy.

4. Výška kurzovného je platná po celú dobu poskytovania služby a Usporiadateľ nemá právo ju v priebehu poskytovania služby meniť.

 

 

Článok IV. – Odstúpenie od Zmluvy, omeškanie strán a storno poplatky

 1. V prípade omeškania Užívateľa s prevedením platby za kurz má Usporiadateľ právo neumožniť Užívateľovi účasť na Kurze až do doby uhradenia celého kurzovného.
 1. Usporiadateľ a Užívateľ majú právo odstúpiť od Zmluvy výhradne z dôvodov uvedených v týchto Podmienkach.
 1. Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom Kurzu, a to aj bez uvedenia dôvodu. Užívateľ je povinný odstúpenie písomne oznámiť Usporiadateľovi, pričom za písomnú formu sa pre tieto účely považuje aj zaslanie oznámenia na e-mailovú adresu Usporiadateľa info@bmedic.cz.
 1. V prípade, že Užívateľ odstúpi od Zmluvy viac než 14 dní pred začiatkom Kurzu, nie je Užívateľ povinný uhradiť Usporiadateľovi žiadny storno poplatok a má právo na vrátenie celej čiastky, ktorú podľa uzavretej Zmluvy Usporiadateľovi zaplatil, prípadne nie je povinný hradiť kurzovné, pokiaľ kurzovné ani jeho časť ešte neuhradil.
 1. V prípade, že Užívateľ odstúpi od Zmluvy menej než 14 (štrnásť) dní a viac než 7 (sedem) dní pred začiatkom Kurzu je Užívateľ povinný zaplatiť Usporiadateľovi storno poplatok vo výške 3.000,- Kč (slovom tři tisíce korun českých). V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Užívateľa menej než 7 (sedem) dní pred začiatkom Kurzu je Užívateľ povinný zaplatiť Usporiadateľovi storno poplatok vo výške 100% kurzovného.
 1. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v účinnom znení (ďalej tiež len „občiansky zákonník“), a to v dobe 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Užívateľ je povinný odstúpenie písomne oznámiť Usporiadateľovi, pričom za písomnú formu sa pre tieto účely považuje aj zaslanie oznámenie na e-mailovú adresu Usporiadateľa info@bmedic.cz. Doba je zachovaná, pokiaľ je oznámenie o odstúpení v jej priebehu odoslané Usporiadateľovi. Ak odstúpi Užívateľ od Zmluvy podľa ust. § 1829 občianskeho zákonníka, neuplatní sa pojednávanie o storno poplatkoch a Usporiadateľ vráti Užívateľovi najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy všetky finančné prostriedky, ktoré od Užívateľa na základe Zmluvy prijal, a to na účet, z ktorého boli prevedené na účet Usporiadateľom alebo na účet, ktorý Užívateľ poskytne Usporiadateľovi v oznámení o odstúpení od Zmluvy.
 1. Ak odstúpi Užívateľ od Zmluvy podľa ust. § 1829 občianskeho zákonníka v okamihu, kedy už Usporiadateľ na základe vyslovenej žiadosti Užívateľa začal s poskytovaním služby pred uplynutím doby pre odstúpení od Zmluvy, uhradí Usporiadateľovi časť kurzovného za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od Zmluvy.
 1. Usporiadateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy Užívateľ svojím chovaním v priebehu Kurzu ohrozuje zdravie, život či bezpečnosť ostatných užívateľov alebo lektorov, a v prípade, kedy svojím chovaním značne sťažuje či znemožňuje správny priebeh výuky.
 1. Usporiadateľ má tiež právo odstúpiť od Zmluvy v prípade oneskorenia Užívateľa so zaplatením kurzovného alebo jeho časti v dobe splatnosti, poprípade v dodatočnej dobe podľa čl. III. odst. 3 týchto Podmienok.

 

 

Článok V. – Zmeny v Kurze a zrušenie Kurzu

 1. Usporiadateľ má právo zmeniť miesto alebo dátum konania Kurzu, lektora a obsah výuky. Usporiadateľ je povinný v takom prípade bez odkladu oznámiť Užívateľovi všetky zmeny prostredníctvom emailu, ktorý Užívateľ uviedol pri prihlasovaní na Kurz.
 1. Usporiadateľ má právo zrušiť konkrétne lekcie  Kurzu. V prípade uskutočnenia náhradnej lekcie v iný čas, Užívateľ má právo zúčastniť sa náhradnej lekcie podľa svojej voľby . V prípade, že lekciu nebude možné nahradiť, vzniká Užívateľovi právo na vrátenie čiastky zaplatenej za Kurz pripadajúca na túto hodinu výuky.
 1. V prípade, kedy sa Užívateľ bez závažného preukázateľného dôvodu nedostaví na lekciu Kurzu, nemá právo na akékoľvek zľavy na kurzovnom či iné kompenzácie alebo náhradné termíny lekcií.
 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Kurz jednostranne zrušiť z neočakávaných a oprávnených dôvodov. V takom prípade sa Usporiadateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi časť kurzovného za zrušené lekcie, a to do 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa zrušenia Kurzu, na účet, z ktorého bola prevedená platba  Usporiadateľovi.

Článok VI. – Ochrana osobných údajov

 1. Usporiadateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje Užívateľa, ktoré Užívateľ poskytlo Usporiadateľovi, bude Usporiadateľ spracovávať výlučne za účelom plnenia Zmluvy a v súladu s platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na této stránce nižšie.
 1. V prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov je Užívateľ povinný o tejto zmene Usporiadateľa bez zbytočného odkladu informovať.

 

 

 

 

Článok VII. – Záverečná ustanovenia, disclaimer

 

 1. Usporiadateľ nezaručuje absolútnu funkčnosť Stránok najmä čo do neobmedzenej dostupnosti aplikácie zo siete Internet, nedotknuteľnosti dát, ich zálohu, a Usporiadateľ nie je zodpovedný za neuskutočnenie jednotlivých operácií, dostupnosť a využiteľnosť aplikácie spôsobených príčinami mimo kontrolu Usporiadateľa.
 1. Užívateľ má právo uplatniť práva zo závadného poskytnutia služieb Usporiadateľom, za podmienok uvedených v ust. § 1914 a násl. občianskeho zákonníku, bez zbytočného odkladu potom, čo mal Užívateľ možnosť závadu zistiť, a to písomným oznámením s označením či popisom vady doručeným Usporiadateľovi. Usporiadateľ v súlade s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v účinnom znení (ďalej tiež len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
 1. V súlade s § 4 odst. 1 občianskeho zákonníka, kedy sa má za to, že každá svojprávna osoba má rozum priemerného človeka a schopnosť užívať ho s bežnou starostlivosťou a opatrnosťou a že to každý od nej môže v právnom styku očakávať, Užívateľ posúdil obsah týchto Podmienok a ich odsúhlasením výslovne potvrdzuje, že ich nepovažuje za sporné.
 1. V zmysle § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, Usporiadateľ informuje zákazníka – Užívateľa v postavení spotrebiteľa, že pri riešení prípadného sporu plynúceho zo vzťahov založených účasťou na Kurze podľa týchto Podmienok, môže Užívateľ využiť možnosť mimosúdneho vyriešenia sporu. Orgánom, na ktorý sa Užívateľ môže obrátiť, je Česká obchodná inšpekcia (SOI – www.soi.sk). Užívateľ podpisom týchto Podmienok potvrdzuje, že bol Usporiadateľom jasne a zrozumiteľne oboznámený s touto skutočnosťou, a že tejto informácii porozumel.
 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.7.2018