Obchodní podmínky

Domů » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Bmedic

Označením pole „Souhlasím s obchodními podmínkami“ poskytuje návštěvník stránek www.bmedic.cz jako uživatel svůj souhlas s následujícím zněním obchodních podmínek, které se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi pořadatelem a uživatelem (tyto podmínky dále také jen jako „Podmínky“). Uživatel stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil.

Identifikační údaje pořadatele:

Jonáš Kunst

podnikatel se sídlem Venhudova 1620/10, 614 00, Brno – Černá Pole
IČ: 05033951
na straně jedné

 

a

 

uživatel – návštěvník webových stránek www.bmedic.cz, jakožto osoba, která má zájem uzavřít s pořadatelem smlouvu, jejímž předmětem je objednávka služeb poskytovaných pořadatelem, jak je níže specifikováno, tomuto uživateli; identifikační údaje uživatele vyplývají z registračního formuláře, který uživatel závazně vyplňuje

 

na straně druhé

 

Článek I. – Úvodní ustanovení

 1. Pořadatel je fyzická osoba – podnikatel, který se zaměřuje na provozování vzdělávacích přípravných kurzů „Bmedic“ na přijímací zkoušky na lékařské fakulty v ČR (dále jen ,,Kurz“), a to podle níže uvedených podmínek.
 1. Obsahem celoročního kurzu je 108 lekcí po 45 minutách, kde se střídavě učí biologie, fyzika a chemie v rozsahu potřebném pro přijímací zkoušky na lékařské fakulty, a to dle harmonogramu zveřejněného vždy nejpozději 1 měsíc před začátkem kurzu na webových stránkách bmedic.cz (dále také jen „Stránky“). V ceně Kurzu je též závěrečná simulace přijímacího řízení s vyhodnocením výsledků.
 1. Obsahem intenzivního kurzu je 56 lekcí po 45 minutách, kde se střídavě učí biologie, fyzika a chemie v rozsahu potřebném pro přijímací zkoušky na lékařské fakulty, a to dle harmonogramu zveřejněného vždy nejpozději 1 měsíc před začátkem kurzu na webových stránkách bmedic.cz (dále také jen „Stránky“). Informační rozsah intenzivního kurzu je menší v případě kurzu celoročního. V ceně Kurzu je též závěrečná simulace přijímacího řízení s vyhodnocením výsledků.
 1. Pořadatel upozorňuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí, že absolvování Kurzu nezaručuje Uživateli úspěch u přijímací zkoušky a přijetí na lékařskou fakultu či jinou školu.
 1. Uživatelem může být kterákoli fyzická osoba, která je plně svéprávná.

 

Článek II. – Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

 1. Přihlášením na Kurz vyplněním formuláře na stránkách (dále také jen „Registrace“) uživatel závazně objednává služby pořadatele, podává tedy návrh smlouvy o poskytnutí služeb popsaných v čl. I. těchto podmínek (dále také jen „Smlouva“). Návrh Smlouvy je možné předložit také odesláním vyplněné přihlášky (Registrace) emailem na adresu info@bmedic.cz a zaplacením alespoň zálohy na kurzovné. V takovém případě je uživatel povinen potvrdit bez zbytečného odkladu po odeslání přihlášky, nejpozději však před nástupem na Kurz, že se s těmito podmínkami seznámil.
 1. Uživatel je povinen uvést správně a pravdivě při Registraci požadované identifikační údaje, zejména jméno, bydliště, datum narození a kontaktní údaje. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené uvedením nepravdivých identifikačních údajů.
 1. Uživatel je oprávněn zúčastnit se jakéhokoli Kurzu nabízeného Pořadatelem, splní-li podmínku Registrace a splní-li další podmínky níže uvedené pro umožnění účasti na Kurzu.
 1. Pořadatel se zavazuje potvrdit přihlášku Uživatele emailem na adresu Uživatele uvedenou v přihlášce, a to bez zbytečného odkladu. Potvrzením přihlášky Pořadatelem dochází mezi Pořadatelem a Uživatelem k uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb popsaných v čl. I. těchto Podmínek.
 1. Uzavřením Smlouvy jedním z výše popsaných způsobů se Uživatel zavazuje zaplatit řádně a včas kurzovné dle čl. III. těchto Podmínek a Pořadatel se zavazuje poskytnout Uživateli výuku v rozsahu určeném popisem Kurzu na Stránkách.
 1. Zaplacením celého kurzovného vzniká Uživateli právo účastnit se Kurzu po celou dobu jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v čl. IV. a V. těchto Podmínek.

 

Článek III. – Hrazení kurzovného

 1. Uživatel se přihlášením na Kurz zavazuje uhradit kurzovné ve výši 6.900,- Kč (slovy šest tisíc devět set korun českých); tato částka je splatná do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne odeslání přihlášky Uživatelem na konkrétní Kurz.
 1. Uživatel je povinen zaplatit kurzovné převodem na účet Pořadatele č. 1330553032/3030 vedený u Air Bank a.s.
 1. Uživatel je oprávněn hradit kurzovné dle své volby ve dvou částkách, a to tak, že část kurzovného ve výši 3.000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých) uhradí Uživatel formou zálohy do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne odeslání přihlášky Uživatelem na konkrétní Kurz a část kurzovného ve výši 3.900,- Kč (slovy tři tisíce devět set korun českých) uhradí Uživatel nejpozději 7 (sedm) dní před začátkem Kurzu. V případě, že Uživatel zvolí zaplacení kurzovného zde popsaným způsobem, pak v případě, že Uživatel nezaplatí zbývající část kurzovného ve lhůtě 7 (sedm) dní před začátkem Kurzu, se uplatní odst. 5 tohoto článku těchto Podmínek a Pořadatel je oprávněn jednostranně započíst výše uvedenou zaplacenou zálohu na Odstupné.
 1. Uživatel je povinen uvést u platby variabilní symbol, který je vždy uveden v potvrzovacím emailu o přihlášení na Kurz.
 1. V případě, kdy Uživatel neuhradí plnou cenu Kurzu ve lhůtě uvedené v odst. 1, popř. 3 tohoto článku těchto Podmínek, je Pořadatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a Uživatel je v tomto případě povinen zaplatit Pořadateli odstupné ve výši součtu všech doposud zaplacených záloh či jiných dílčích úhrad (dále jen „Odstupné“).

 

Článek IV. – Odstoupení od Smlouvy a prodlení stran

 1. V případě prodlení Uživatele s provedením platby za kurz je Pořadatel oprávněn neumožnit Uživateli účast na Kurzu až do doby uhrazení celého kurzovného.
 1. Pořadatel i Uživatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy výhradně z důvodů uvedených v těchto Podmínkách.
 1. Odstoupení ze strany Uživatele je možné bez udání důvodů do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odeslání Registrace Pořadateli. Vzor oznámení o odstoupení od Smlouvy je přílohou těchto Podmínek. Oznámení o odstoupení od Smlouvy je nutno zaslat na adresu info@bmedic.cz. V tomto případě se Pořadatel zavazuje vrátit Uživateli celou zaplacenou platbu na účet, ze kterého byla platba Pořadateli poukázána.
 1. Uživatel je také oprávněn odstoupit od Smlouvy po uplynutí 14 (čtrnácti) dnů ode dne odeslání Registrace Pořadateli, s tím, že v takovém případě je Uživatel povinen zaplatit Pořadateli Odstupné podle čl. III. odst. 5 těchto Podmínek.
 1. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Uživatele méně než 7 (sedm) dní před začátkem Kurzu je Uživatel povinen zaplatit Pořadateli odstupné ve výši 100% kurzovného.
 1. Pořadatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Uživatel svým chováním v průběhu Kurzu ohrožuje zdraví, život či bezpečnost ostatních uživatelů nebo lektorů, a v případě, kdy svým chováním značně ztěžuje či znemožňuje řádný průběh výuky.
 1. Pořadatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy je překročena kapacita Kurzu. V takovém případě je Pořadatel povinen bez odkladu vrátit Uživateli zaplacené kurzovné v plné výši na účet, ze kterého byla platba Pořadateli poukázána.

 

Článek V. – Změny v Kurzu a zrušení Kurzu

 1. Pořadatel je oprávněn změnit místo nebo datum konání Kurzu, lektora a obsah výuky. Pořadatel je povinen v takovém případě bez odkladu oznámit Uživateli veškeré změny prostřednictvím emailu, který Uživatel uvedl při přihlášení na Kurz.
 1. Pořadatel je oprávněn zrušit konkrétní lekci v Kurzu. V případě umožnění náhradní lekce v jiný čas je Uživatel podle své volby oprávněn zúčastnit se náhradní lekce bez dalšího. V případě, že lekci nebude možno nahradit, vzniká Uživateli právo na vrácení poměrné částky zaplacené za Kurz připadající na tuto hodinu výuky.
 1. V případě, kdy se Uživatel bez závažného prokazatelného důvodu nedostaví na lekci Kurzu, nemá právo na jakékoli slevy na kurzovném či jiné kompenzace nebo náhradní termíny lekcí.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo Kurz jednostranně zrušit z neočekávaných a oprávněných důvodů. V takovém případě se Pořadatel zavazuje vrátit Uživateli poměrnou část kurzovného za zrušené lekce, a to do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne zrušení Kurzu, na účet, ze kterého byla platba Pořadateli poukázána.

 

Článek VI. – Ochrana osobních údajů

 1. Všechny osobní údaje jsou u Pořadatele uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté Uživatelem za účelem splnění Smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro konání Kurzu a informování o změnách v konání Kurzu, a dále za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu Uživatele. Pořadatel zpracovává následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontaktní údaje (telefon, e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím Uživatelem vyplněného formuláře. Uživatel se zavazuje oznámit Pořadateli případné změny těchto údajů tak, aby Pořadatel dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.
 1. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně vyjma případu, kdy je Pořadatel povinen tyto údaje poskytnout dle platných právních předpisů. Pokud by je Pořadatel použil v souvislosti s nabídkou obchodu nebo služeb, má Uživatel právo svůj souhlas k nakládání se svými osobními údaji k tomuto účelu písemně odvolat.
 1. Všechna data (osobní údaje) jsou zabezpečena proti zneužití a Uživatel má právo požádat o opravu osobních údajů a zrušení Registrace, tedy o vymazání svých osobních údajů z databáze Pořadatele. Po předložení takové žádosti v písemné formě (na výše uvedenou adresu info@bmedic.cz) se Pořadatel zavazuje odstranit požadované údaje z databáze bez zbytečného odkladu.

 

Článek VII. – Závěrečná ustanovení, disclaimer

 1. Pořadatel nezaručuje absolutní funkčnost Stránek zejména co do neomezené dostupnosti aplikace ze sítě Internet, nedotknutelnosti dat, jejich zálohu, a Pořadatel neodpovídá za neprovedení jednotlivých operací, nemožnost využití a dostupnost aplikace způsobených příčinami mimo kontrolu Pořadatele.
 1. V souladu s § 4 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, Uživatel posoudil obsah těchto Podmínek a jejich odsouhlasením výslovně potvrzuje, že jej neshledává rozporným.
 1. Ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Pořadatel informuje zákazníka – Uživatele v postavení spotřebitele, že při řešení případného sporu plynoucího ze vztahů založených účastí na Kurzu dle těchto Podmínek, může Uživatel využít možnost mimosoudního řešení sporu. Orgánem, na který se Uživatel může obrátit, je Česká obchodní inspekce (ČOI – www.coi.cz). Uživatel podpisem těchto Podmínek potvrzuje, že byl Pořadatelem jasně a srozumitelně seznámen s touto skutečností a že této informaci porozuměl.
 1. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 1.1.2017

 

 

Přílohy: Vzor oznámení o odstoupení od Smlouvy