Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024

Obchodní podmínky

Pokračovat

1 Definice
1.1 V těchto obchodních podmínkách a pro jejich účel:
1.1.1 „Provozovatel“ je společnost Bmedic online s.r.o.,  se sídlem Branka 981/53, 62400 Brno . IČ: 09875751.
1.1.2 „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Bmedic online kurz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří procvičování testových otázek, výuková videa a texty, a která je dostupná z internetové adresy (webové stránky) Provozovatele www.bmedic-online.cz.
1.1.3 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.4 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky; nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, tyto VOP se vztahují na právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem, které vznikají na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
1.1.5 „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.6 „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.1.7 „Uživatel“ znamená jakoukoliv fyzickou osobu (jak v postavení spotřebitele, tak i podnikatele) odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci na základě Licence poskytnuté na základě Smlouvy.
1.1.8 „spotřebitel“ znamená každého člověka (fyzickou osobu), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.
1.1.9 „podnikatel“ znamená každého člověka (fyzickou osobu), který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, přičemž za podnikatele je tento člověk považován se zřetelem k této činnosti; pro účely těchto VOP, ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se za podnikatele považuje také každá fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (viz § 420 odst. 2 OZ).
1.1.10 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
1.1.11 „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
1.1.12 „Smluvní strany“ znamená Provozovatele a Uživatele, kteří spolu uzavřeli Smlouvu.

2 Proces uzavření Smlouvy a související ustanovení
2.1 Zobrazení tlačítka s názvem „Odeslat“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko „Objednat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem a okamžikem je uzavřena Smlouva.
2.3 Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s obchodními podmínkami“, a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu čl. 2.2 VOP, Uživatel vyjadřuje souhlas s VOP, akceptuje jejich použití pro právní vztah mezi jím a Provozovatelem, který vzniká na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, a VOP výslovně přijímá ve smyslu § 1753 OZ.
2.4 VOP tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 OZ nedílnou součást Smlouvy. V případě rozporů mezi ujednáními ve Smlouvě a zněním VOP jsou rozhodující ujednání ve Smlouvě.
2.5 Od okamžiku uzavření Smlouvy vznikají mezi Provozovatelem a Uživatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Smlouvou, a ve zde výslovně neupravených částech obecně závaznými právními předpisy.
2.6 Uživatel uzavřením Smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 1766 OZ.
2.7 Na Smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem v postavení podnikatele se vylučuje použití § 1799 a 1800 OZ. Uživatel v postavení podnikatele uzavřením Smlouvy ve smyslu § 1801 druhá věta OZ potvrzuje, že tyto VOP hrubě neodporují obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.
2.8 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.9 VOP vylučují použití veškerých jiných smluvních nebo vzorových podmínek, na které mohlo být Provozovatelem odkázáno v jakýchkoli jeho sděleních, při předchozích jednáních, apod.
2.10 VOP, které upravují mimo jiné i proces uzavírání Smlouvy, představují ujednání Provozovatele a Uživatele o budoucí praxi při uzavírání smluv, kterou mezi sebou zavádí.
2.11 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost i následující ustanovení těchto VOP.

3 Užívání Aplikace
3.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejména u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
3.3 V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v okamžiku, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
3.4 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
3.5 Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
3.6 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
3.7 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
3.8 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu a bez vzniku práva Uživatele vůči Provozovateli na náhradu újmy (včetně škody) případně mu tím způsobené.
3.9 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná újma (včetně škody).
3.11 Přihlašování na soukromé lekce s lektorem v rámci balíčku Premium je ze strany Uživatele nutné nejpozději 7 dnů před konáním této lekce.
3.12 Seznam dostupných časů soukromých lekcí bude Provozovatelem zveřejněn nejpozději 10 dnů před danou lekcí.
3.13 Za nevyužité lekce nemá Uživatel vůči Provozovateli právo na jakoukoli finanční náhradu.
3.14 Rozpis lekcí online s lektorem a konzultací příkladů bude dostupný nejpozději 1.10. 2020.
3.15 Rozpis podle čl. 3.14 VOP může být ze strany Provozovatele kdykoli změněn v důsledku mimořádných nebo nepředvídatelných událostí.
3.16 Uživatel bere na vědomí a je tak srozuměn s tím, že v rámci služeb v balíčcích zprostředkovaných pomocí aplikací třetích stran (Quizlet, Vimeo,..) je možnost využití těchto služeb limitována dostupností daných aplikací ze strany jejich provozovatele.
3.17 Uživatel bere na vědomí a je tak srozuměn s tím, že užívání Aplikace Uživatelem neposkytuje Uživateli záruku přijetí na vysokou či jinou školu, ať již soukromého nebo státního charakteru.
3.18 Uživatel se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo být jakýmkoli způsobem na újmu dobré pověsti Provozovatele nebo by mohlo nepříznivě působit na práva, platnost nebo hodnotu Aplikace.

4 Databáze
4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejména pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou částí databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky § 562 odst. 2 OZ, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5 Odpovědnost za škodu
5.1 Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na Uživatele v postavení spotřebitele.
5.2 Uživatel v postavení podnikatele se tímto vůči Provozovateli výslovně vzdává práva na náhradu újmy (včetně škody) Provozovatelem neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy.

6 Změna VOP
6.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
6.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
6.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

7 Ochrana osobních údajů
7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje Uživatele. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů zde.

8 Povinné informace pro Uživatele v postavení spotřebitele
8.1 Směřovalo-li jednání Smluvních stran k uzavření Smlouvy a dále uvedené skutečnosti nebyly zřejmé ze souvislostí, Uživatel v postavení spotřebitele uzavřením Smlouvy potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy obdržel od Provozovatele v dostatečném předstihu jasná a srozumitelná sdělení ve smyslu § 1811 OZ o skutečnostech zde vyjmenovaných v jazyce, ve kterém se Smlouva uzavřela. Uživatel v postavení spotřebitele potvrzuje, že si tato sdělení Provozovatele v právě uvedené časové a věcné souvislosti přečetl na internetové adrese (webové stránce) Provozovatele www.bmedic-online.cz, v rubrice Povinné informace pro Uživatele-spotřebitele.
8.2 Směřovalo-li jednání Smluvních stran k uzavření Smlouvy a použil-li při něm Provozovatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, např. internet, nebo směřovalo-li takové jednání k uzavření Smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikání Provozovatele, Uživatel v postavení spotřebitele uzavřením Smlouvy potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy obdržel od Provozovatele v dostatečném předstihu také sdělení ve smyslu § 1820 OZ, § 1824 OZ a § 1826 OZ. Uživatel v postavení spotřebitele potvrzuje, že si tato sdělení Provozovatele v právě uvedené časové a věcné souvislosti přečetl na internetové adrese (webové stránce) Provozovatele www.bmedic-online.cz, v rubrice Povinné informace pro Uživatele-spotřebitele.

9 Rozhodné právo a řešení sporů
9.1 Smlouva jakož i právní vztahy se Smlouvou související, včetně souvisejících mimosmluvních závazkových vztahů a otázek platnosti a následků neplatnosti Smlouvy, se řídí právem České republiky, zejména OZ. Uživatel v postavení spotřebitele se dále informuje, že v důsledku této volby práva České republiky není zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva České republiky uvedené v první větě jinak použila.
9.2 Všechny spory mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniklé na základě Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy, jejichž pravomoc a věcnou a místní příslušnost určují obecně závazné právní předpisy (včetně mezinárodních smluv a přímo použitelných předpisů Evropské unie).
9.3 Provozovatel informuje, že se stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vznikajícího ze Smlouvy se Uživatel v postavení spotřebitele může obrátit na orgán (subjekt) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00

Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje stížnosti a návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem ze Smlouvy. Za účelem vyloučení pochybností se současně uvádí, že žádné ustanovení VOP nevylučuje možnost Uživatele v postavení spotřebitele obrátit se svým nárokem ze Smlouvy nebo vzniklém v souvislosti s ní na obecný soud České republiky nebo na jiný soud, jehož pravomoc a věcnou a místní příslušnost určují obecně závazné právní předpisy (včetně mezinárodních smluv a přímo použitelných předpisů Evropské unie).

10 Postoupení, započtení a vyšší moc
10.1 Uživatel v postavení podnikatele není oprávněn postoupit jakákoli svá práva (včetně pohledávek) a převádět jakékoli povinnosti ze Smlouvy nebo z její části, ani postoupit Smlouvu jako celek, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
10.2 Uživatel v postavení podnikatele není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svoji pohledávku za Provozovatelem proti pohledávce Provozovatele za Uživatelem ze Smlouvy nebo pohledávce související s právním vztahem založeným Smlouvou (např. pohledávce z titulu náhrady škody, bezdůvodného obohacení, apod.).
10.3 Provozovatel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění svých povinností ze Smlouvy, jde-li o následek působení vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnost vzniklá po uzavření Smlouvy nezávisle na vůli Provozovatele a bránící mu ve splnění jeho povinností ze Smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Provozovatel tuto okolnost nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídal (např. válka, zemětřesení, požár, povodeň, bouřka, výpadek elektrické energie na straně dodavatele elektrické energie, vydání určitého zákona nebo jiného právního předpisu, ať už platného či neplatného, teroristický útok, stávka včetně ohlášené stávky, vyhlášení výjimečného či nouzové stavu státu, epidemie, atd.). Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůta ke splnění povinností Provozovatele se prodlouží o dobu jejího působení. Provozovatel je povinen Uživatele uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci neprodleně poté, kdy se něm dozvěděl, nejpozději však do deseti (10) dnů, kdy se něm dozvěděl, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud tak neučiní, nemůže se účinně vůči Uživateli dovolávat působení vyšší moci.

11. Dodací a platební podmínky
11.1 Aplikace je dodána formou zpřístupnění uživatelského účtu. Uživatel se přihlašuje na stránkách www.bmedic-online.cz pomocí emailu a hesla vyplněného při vytváření objednávky. Toto heslo lze kdykoli změnit v uživatelském účtu, dále je také možné si při jeho zapomenutí nechat vygenerovat nové.
11.2 Částka za zprovoznění Aplikace je uvedena na webu www.bmedic-online.cz a také při vyplňování fakturačních údajů objednávky. Aplikace je zprovozněna až po uhrazení celé částky na účet Provozovatele . Seznam dostupných platebních metod je zobrazen při vytváření objednávky.

12. Reklamační řád
12.1 V případě nespokojenosti zákazníka s aplikací má zákazník právo na reklamaci. Reklamaci je nutné doručit emailem na adresu info@bmedic.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu Provozovatele. Každá reklamace bude posuzována individuálně.

13 Závěrečná ustanovení
13.1 VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Veškeré případné překlady VOP do cizích jazyků jsou pouze orientační povahy a v případě nesouladu mezi českým zněním VOP a jejich překladem (zejména v případě sporu o výklad pojmů obsažených ve VOP) má přednost znění VOP v českém jazyce.
13.2 VOP, které jsou k dispozici v sídle Provozovatele, a elektronicky na webové stránce (internetové adrese) www.bmedic-online.cz, nabývají platnosti a účinnosti dne 2. února 2021.