Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024

Obchodní podmínky

Pokračovat

Obchodní podmínky Bmedic

 

Označením pole „Souhlasím s obchodními podmínkami“ poskytuje návštěvník stránek www.bmedic.cz jako uživatel svůj souhlas s následujícím zněním obchodních podmínek, které se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi pořadatelem a uživatelem (tyto podmínky dále také jen jako „Podmínky“). Uživatel stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil.

Identifikační údaje pořadatele:

Bmedic education s.r.o.

se sídlem Venhudova 1620/10, Černá Pole, 614 00 Brno

IČ: 07761309
zapsána v obchodním resjtříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110019

na straně jedné

a

uživatel – návštěvník webových stránek www.bmedic.cz, jakožto osoba, která má zájem uzavřít s pořadatelem smlouvu, jejímž předmětem je objednávka služeb poskytovaných pořadatelem, jak je níže specifikováno, tomuto uživateli; identifikační údaje uživatele vyplývají z registračního formuláře, který uživatel závazně vyplňuje

na straně druhé

Článek I. – Úvodní ustanovení

 1. Pořadatel je obchodní společnost, která se zaměřuje na provozování vzdělávacích přípravných kurzů „Bmedic“ na přijímací zkoušky na lékařské fakulty v ČR (dále jen ,,Kurz“), a to podle níže uvedených podmínek.
 1. Pořadatel koná několik druhů kurzů, lišících se zejména délkou trvání a rozsahem vyučovaných předmětů. Každý kurz se skládá z různého počtu lekcí po 45 minutách, kde se střídavě učí biologie, fyzika a chemie v rozsahu potřebném pro přijímací zkoušky na lékařské fakulty (dále každý kurz také jen jako „Kurz“). Harmonogram Kurzu je zveřejněn vždy nejpozději 1 měsíc před začátkem daného Kurzu na webových stránkách bmedic.cz (dále také jen „Stránky“). V ceně Kurzu je též závěrečná simulace přijímacího řízení s vyhodnocením výsledků a modelové otázky na přijímací zkoušky lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LFMU). Pořadatel koná také online kurzy, jejichž bližší podmínky jsou uvedeny na Stránkách. Tyto Podmínky se uplatní i pro online kurzy přiměřeně.
 1. Pořadatel upozorňuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí, že absolvování Kurzu nezaručuje Uživateli úspěch u přijímací zkoušky a přijetí na lékařskou fakultu či jinou školu.
 1. Uživatelem může být kterákoli fyzická osoba, která je plně svéprávná.

Článek II. – Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

 1. Přihlášením na Kurz vyplněním formuláře na stránkách (dále také jen „Registrace“) uživatel závazně objednává služby pořadatele, podává tedy návrh smlouvy o poskytnutí služeb popsaných v čl. I. těchto podmínek (dále také jen „Smlouva“). Návrh Smlouvy je možné předložit také odesláním vyplněné přihlášky (Registrace) emailem na adresu info@bmedic.cz a zaplacením alespoň zálohy na kurzovném, jejíž výše je uvedena v podmínkách jednotlivého Kurzu. V takovém případě je uživatel povinen potvrdit bez zbytečného odkladu po odeslání přihlášky, nejpozději však před nástupem na Kurz, že se s těmito podmínkami seznámil.
 1. Uživatel je povinen uvést správně a pravdivě při Registraci požadované identifikační údaje, zejména jméno, bydliště, datum narození a kontaktní údaje. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené uvedením nepravdivých identifikačních údajů.
 1. Uživatel je oprávněn zúčastnit se jakéhokoli Kurzu nabízeného Pořadatelem, splní-li podmínku Registrace a splní-li další podmínky níže uvedené pro umožnění účasti na Kurzu.
 1. Pořadatel se zavazuje potvrdit přihlášku Uživatele emailem na adresu Uživatele uvedenou v přihlášce, a to bez zbytečného odkladu. Potvrzením přihlášky Pořadatelem dochází mezi Pořadatelem a Uživatelem k uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb popsaných v čl. I. těchto Podmínek.
 1. Uzavřením Smlouvy jedním z výše popsaných způsobů se Uživatel zavazuje zaplatit řádně a včas kurzovné dle čl. III. těchto Podmínek a Pořadatel se zavazuje poskytnout Uživateli výuku v rozsahu určeném popisem Kurzu na Stránkách.
 1. Zaplacením celého kurzovného vzniká Uživateli právo účastnit se Kurzu po celou dobu jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v čl. IV. a V. těchto Podmínek.

 

 

Článek III. – Hrazení kurzovného

 1. Uživatel se přihlášením na Kurz zavazuje uhradit kurzovné, jehož výše je uvedena v podmínkách jednotlivého Kurzu; kurzovné je splatné do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne odeslání přihlášky Uživatelem na konkrétní Kurz, a to některou z platebních metod uvedených u konkrétního Kurzu nebo obecně na Stránkách. Uživatel nemá nárok na jakoukoli kompenzaci a neprodlužuje se lhůta k zaplacení v případě nedostupnosti některé z platebních metod, pokud je dostupná alespoň jedna platební metoda.
 1. Uživatel je povinen zaplatit kurzovné na účet Pořadatele uvedený na Stránkách, platební bránou, převodem z účtu, nebo hotově k rukám osoby určené Pořadatelem. Ustanovení odst. 1 tohoto článku těchto Podmínek tím není dotčeno.
 1. Uživatel je povinen hradit kurzovné podle podmínek uvedených u jednotlivého Kurzu. V případě, že je u Kurzu uvedena možnost hradit kurzovné ve splátkách, je Uživatel povinen zpravidla hradit nejméně jednu část kurzovného formou zálohy do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne odeslání přihlášky Uživatelem na konkrétní Kurz. Zbývající část kurzovného je Uživatel povinen uhradit zpravidla nejpozději do 21 (dvaceti jedna) dní před začátkem Kurzu.
 1. V případě, že Uživatel nezaplatí celé kurzovné nejpozději ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní před začátkem Kurzu, je Pořadatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a Uživatel je v tomto případě povinen zaplatit Pořadateli odstupné ve výši součtu všech doposud zaplacených záloh či jiných dílčích úhrad (dále jen „Odstupné“). Pořadatel je v takovém případě oprávněn jednostranně započíst jakékoli částky již Uživatelem zaplacené na Odstupné.
 1. Uživatel je povinen uvést u platby variabilní symbol, který je vždy uveden v potvrzovacím emailu o přihlášení na Kurz.

 

 

Článek IV. – Odstoupení od Smlouvy a prodlení stran

 1. V případě prodlení Uživatele s provedením platby za Kurz je Pořadatel oprávněn neumožnit Uživateli účast na Kurzu až do doby uhrazení celého kurzovného. V případě online kurzu je Pořadatel oprávněn zablokovat Uživateli v takovém případě přístup na stránky s Kurzem až do doby uhrazení celého kurzovného.
 1. Pořadatel i Uživatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy výhradně z důvodů uvedených v těchto Podmínkách.
 1. Odstoupení ze strany Uživatele je možné bez udání důvodů do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odeslání Registrace Pořadateli. Vzor oznámení o odstoupení od Smlouvy je přílohou těchto Podmínek. Oznámení o odstoupení od Smlouvy je nutno zaslat na adresu info@bmedic.cz. V tomto případě se Pořadatel zavazuje vrátit Uživateli celou zaplacenou platbu na účet, ze kterého byla platba Pořadateli poukázána.
 1. Uživatel je také oprávněn odstoupit od Smlouvy po uplynutí 14 (čtrnácti) dnů ode dne odeslání Registrace Pořadateli, s tím, že v takovém případě je Uživatel povinen zaplatit Pořadateli Odstupné podle čl. III. odst. 4 těchto Podmínek.
 1. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Uživatele méně než 7 (sedm) dní před začátkem Kurzu je Uživatel povinen zaplatit Pořadateli Odstupné ve výši 100 % kurzovného.
 1. Pořadatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Uživatel svým chováním v průběhu Kurzu ohrožuje zdraví, život či bezpečnost ostatních uživatelů nebo lektorů, a v případě, kdy svým chováním značně ztěžuje či znemožňuje řádný průběh výuky.
 1. Pořadatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy je překročena kapacita Kurzu. V takovém případě je Pořadatel povinen bez odkladu vrátit Uživateli zaplacené kurzovné v plné výši na účet, ze kterého byla platba Pořadateli poukázána.
 2. Součástí ceny prezenčních kurzů s lektorem (Celoroční kurz, Jarní kurz) je přístup do aplikace se vzdělávacími materiály, který odpovídá parametrům produktu Online samostudium, balíček PLUS od společnosti Bmedic online s.r.o. v hodnotě 5890 kč vč. DPH, kterou si zákazník po zakoupení prezenčního kurzu může zdarma aktivovat. V případě, že zákazník aktivuje přístup k aplikaci a poté odstoupí od smlouvy, bude při vzniklém nároku na vrácení kurzovného od uhrazené částky odečtena aktuální cena produktu Online samostudium, balíček PLUS.

 

 

Článek V. – Změny v Kurzu a zrušení Kurzu

 1. Pořadatel je oprávněn změnit místo nebo datum konání Kurzu, lektora a obsah výuky. Pořadatel je povinen v takovém případě bez odkladu oznámit Uživateli veškeré změny prostřednictvím emailu, který Uživatel uvedl při přihlášení na Kurz.
 1. Pořadatel je oprávněn zrušit konkrétní lekci v Kurzu. V případě umožnění náhradní lekce v jiný čas je Uživatel podle své volby oprávněn zúčastnit se náhradní lekce bez dalšího poplatku. V případě, že lekci nebude možno nahradit, vzniká Uživateli právo na vrácení poměrné částky zaplacené za Kurz připadající na tuto hodinu výuky.
 1. V případě, kdy se Uživatel bez závažného prokazatelného důvodu nedostaví na lekci Kurzu, nemá právo na jakékoli slevy na kurzovném či jiné kompenzace nebo náhradní termíny lekcí.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo Kurz jednostranně zrušit z neočekávaných a oprávněných důvodů. V takovém případě se Pořadatel zavazuje vrátit Uživateli poměrnou část kurzovného za zrušené lekce, a to do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne zrušení Kurzu, na účet, ze kterého byla platba Pořadateli poukázána.

Článek VI. – Ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel je správcem osobních údajů, které Uživatel poskytuje za účelem poskytnutí služby podle těchto Podmínek nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy o těchto službách a s jejím plněním. Pořadatel zpracovává jen základní osobní údaje a údaje nezbytné pro splnění požadavků daných platnými právními předpisy, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Zahrnují především jméno, příjmení, adresu, datum narození, email a telefonní číslo, a dále údaje, které je Pořadatel povinen zpracovávat z hlediska platných právních předpisů při plnění služeb podle těchto Podmínek. Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím Uživatelem vyplněného formuláře. Tyto údaje jsou nezbytné pro poskytnutí objednaných služeb za dodržení platných právních předpisů. Pořadatel shromažďuje pouze takové osobní údaje, které potřebuje k poskytování těchto služeb, a pouze po dobu nezbytnou k poskytnutí požadovaných služeb nebo po dobu, kterou ukládají platné právní předpisy.
 1. Veškeré zpracovávané osobní údaje zpracovávají zaměstnanci či smluvní pracovníci Pořadatele v České republice, popřípadě jsou za účelem IT hostingu tyto informace uloženy na serverech na území EU. Pořadatel ujišťuje, že k údajům uživatele nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod. Pořadatel má zavedenu politiku bezpečného nakládání s informacemi, která zahrnuje i bezpečné zpracování osobních údajů Uživatele.
 1. V případě zájmu Uživatele o to, jakým způsobem jsou zpracovávány jeho osobní údaje, získání přístupu ke svým osobním údajům, poskytnutí vysvětlení, aktualizaci, opravu, zablokování nebo vymazání jakýchkoliv osobních údajů, které se týkají Uživatele, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, odstranění emailové adresy z adresářů Pořadatele nebo pokud má Uživatel jakékoliv dotazy, připomínky či obavy ohledně postupů Pořadatele v oblasti ochrany osobních údajů, může se Uživatel obrátit na Pořadatele:

Telefon: 736 168 513

Email: info@bmedic.cz

Kontakt pro písemné sdělení: Bmedic education s.r.o., Venhudova 1620/10, Černá Pole, 614 00 Brno

Dále má Uživatel právo na stížnost na Pořadatele, a to na Úřadu na ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), který sídlí na adrese:  Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

 1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami uděluje Uživatel výslovný souhlas s tím, aby Pořadatel, tedy obchodní společnost Bmedic education s.r.o. se sídlem Venhudova 1620/10, Černá Pole, 614 00 Brno, IČ: 07761309, zapsána v obchodním resjtříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110019, jakožto správce, zpracovával manuálně i automatizovaně, včetně profilování, osobní údaje Uživatele, a to jméno, příjmení, adresu, datum narození, email a telefonní číslo, a to za účelem zodpovězení dotazů či požadavků vznesených Uživatelem a dále za účelem poskytnutí uživatelem objednaných služeb a vyúčtování odměny za tyto služby. Uživatel výslovně bere na vědomí, že osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně. Uživatel s tímto výslovně souhlasí.
 1. V případě zájmu Uživatele Pořadatel nabízí možnost pravidelně informovat o nových nabídkách služeb (novinky) využitím jména a emailové adresy. Z tohoto odebírání novinek se lze snadno kdykoliv odhlásit.
 1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami uděluje Uživatel výslovný souhlas s tím, aby Pořadatel jakožto správce zpracovával manuálně i automatizovaně, včetně profilování, osobní údaje Uživatele, a to jméno, příjmení, adresu, datum narození, email a telefonní číslo k marketingovým účelům – nabízení služeb Pořadatele, resp. zasílání obchodních sdělení (Novinky) Pořadatelem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 1. Uživatel prohlašuje, že svůj souhlas ve smyslu odstavce 4. a 6. tohoto článku uděluje ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé. Uživatel se zavazuje oznámit Pořadateli veškeré případné změny těchto údajů tak, aby Pořadatel dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.
 1. Souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů poskytuje Uživatel dobrovolně, a to na dobu vyžadovanou platnými právními předpisy podle charakteru poskytovaných služeb, jinak na dobu 5 (pěti) let ode dne posledního jednání ve smluvním vztahu či ode dne posledního úkonu poskytnuté služby.
 1. Uživatel bere na vědomí, že má právo svůj souhlas dle odst. 6 tohoto článku kdykoliv odvolat kliknutím na aktivní odkaz, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení.
 1. Uživatel si je vědom, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na vysvětlení, právo na jejich aktualizaci, opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel bere také na vědomí a souhlasí s tím, že omezení zpracování a výmaz jeho osobních údajů nejsou možné v případě, kdy uchování a zpracování osobních údajů vyžadují platné právní předpisy. O této skutečnosti má Uživatel právo být informován.

 

 

Článek VII. – Závěrečná ustanovení, disclaimer

 1. Pořadatel nezaručuje absolutní funkčnost Stránek zejména co do neomezené dostupnosti aplikace ze sítě Internet, nedotknutelnosti dat, jejich zálohu, a Pořadatel neodpovídá za neprovedení jednotlivých operací, nemožnost využití a dostupnost aplikace způsobených příčinami mimo kontrolu Pořadatele.
 1. V souladu s § 4 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, Uživatel posoudil obsah těchto Podmínek a jejich odsouhlasením výslovně potvrzuje, že jej neshledává rozporným.
 1. Ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Pořadatel informuje zákazníka – Uživatele v postavení spotřebitele, že při řešení případného sporu plynoucího ze vztahů založených účastí na Kurzu dle těchto Podmínek, může Uživatel využít možnost mimosoudního řešení sporu. Orgánem, na který se Uživatel může obrátit, je Česká obchodní inspekce (ČOI – www.coi.cz). Uživatel podpisem těchto Podmínek potvrzuje, že byl Pořadatelem jasně a srozumitelně seznámen s touto skutečností a že této informaci porozuměl.
 1. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 2.1.2019

 

Přílohy: Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy