Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Nezařazené

Chcete sa stať vedcom?

Možno ste si už pri podávaní prihlášky na vysokú školu položili otázku, či je pre vás každodenná práca lekára vhodná. Aj ty si sa videl v bielom plášti, ale namiesto spánku na nočnej službe, radšej by ste trávili dni a noci nad vedeckými prácami a potom testovali prelomové hypotézy. Pri podávaní prihlášky ste si možno podobne ako mnohí vaši spolužiaci s radosťou vybrali tzv. záložný kurz v prípade neúspechu na prijímacích skúškach na lekársku fakultu. Zároveň teraz, po úspešnom prijatí na vytúženú lekársku fakultu a na záložný vedný odbor, po náročnej príprave a úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok víťazí záujem preniknúť do zložitých  procesov ľudského tela alebo dokonca túžba obsiahnuť čo najhlbšie komplexnosť konkrétneho medicínskeho odboru.

Znamená to, že do tajov vedeckej práce môžete preniknúť až počas doktorandského štúdia? A čo ak vás nebaví klinická medicína, na ktorú je zameraný študijný program na lekárskej fakulte? Je možné vyskúšať oboje teraz, niekoľko mesiacov po ukončení štúdia? Som si istý, že je.

P-PooL – o čo ide?

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne patrí k veľmi progresívnym fakultám, ktoré sa neustále prispôsobujú trendom vo vzdelávaní nielen v Českej republike, ale aktívne reagujú aj na vzdelávacie systémy okolitých európskych krajín. Jednou z týchto reakcií bolo pravdepodobne vytvorenie špeciálneho modulu P-PooL. Jeho podstatou, podobne ako napríklad pri štandardnej výučbe v Nemecku, je vytvorenie študijného krúžku študentov, ktorí sa už počas pregraduálneho štúdia medicíny viac-menej samostatne zapájajú do výskumu spôsobom, ktorý by inak pravdepodobne vyskúšali až počas postgraduálneho štúdia. Už samotný názov P-PooL (Pregraduate Programme for Motivated MedicalStudents with Advanced Scientific Training) naznačuje, že forma výučby je určená študentom, ktorí sa neboja zvýšiť intenzitu svojho štúdia aktívnou účasťou na výskumných aktivitách na projekte podľa vlastného výberu.

Výber študentov, ktorí budú môcť študovať tento modul, prebieha práve teraz a je možné, že práve vás fakulta oslovila na základe vašich výsledkov na prijímacích skúškach. Čo môžete od projektu očakávať a čo očakáva projekt od vás?

Spolu s ostatnými účastníkmi projektu vytvoríte samostatný študijný krúžok. So svojimi spolužiakmi sa budete stretávať nielen počas štandardných hodín, ale aj pravidelne na vyučovacích predmetoch. Váš semester sa začne týždeň pred prvými prednáškami a praktickými cvičeniami, keď vás prevedú špičkovými predklinickými a klinickými pracoviskami Masarykovej univerzity a fakultných nemocníc. V rámci týždenného cyklu prednášok sa zúčastníte prierezu výskumných aktivít univerzity a tieto prednášky budú pravidelne pokračovať aj počas prvého semestra. Na konci prvého semestra si každý z vás na základe projektov prezentovaných na prednáškach alebo v diskusii s výskumnou skupinou vyberie projekt, na ktorom bude (v ideálnom prípade) pracovať po zvyšok magisterského štúdia. Práca na projekte počas bakalárskeho štúdia by mala byť základom pre prácu počas postgraduálneho štúdia.

Samotný výber projektu sa vás snaží pripraviť na výzvy, ktorým môžete čeliť ako budúci vedec. Ako si vybrať sľubný projekt? A čo znamená byť perspektívnym projektom? Ako komunikovať so školiteľom? Akú pozíciu chcem v projekte zastávať? Tieto a ďalšie otázky sa budú počas štúdia opakovane objavovať a spôsob ich riešenia vám umožní orientovať sa v akademickom prostredí a stať sa jeho adekvátnou súčasťou.

 

Študent a vedec v jednej osobe

A ako vyzerá bežný deň študenta P-PooL? Na túto otázku neexistuje jediná odpoveď. Všetko závisí od typu výskumnej skupiny (predklinická a klinická), projektu a obdobia školského alebo skôr grantového roka. Časová náročnosť sa v zásade najviac líši medzi predklinickým a klinickým výskumom, kde má práca v laboratóriu samozrejme inú (a často náročnejšiu) dynamiku ako práca na klinickom výskume s pacientmi. Intenzita výskumnej práce však často určuje v niektorých ohľadoch najdôležitejšiu časť výskumu – prezentáciu výsledkov, účasť na vedeckých konferenciách a ich publikovanie.

Práca vedca nezahŕňa len vykonanie experimentu, ale aj hodiny strávené teoretickou prípravou a následným spracovaním výsledkov tak, aby z nich mohla mať prospech vedecká komunita – vo forme vedeckého článku. Pre študentov sú pripravené prednášky o teoretických aspektoch vedeckej činnosti, ktoré plynule nadväzujú na prednášky z prvého semestra. Počas týchto prednášok sa dozviete o etických, ekonomických a praktických aspektoch výskumu a publikovania. Zároveň by ste si mali osvojiť základy štatistických metód potrebných na pochopenie výsledkov a schopnosť napísať jazykovo správny vedecký článok. To všetko sa samozrejme uskutoční počas vašej projektovej činnosti, ktorá sa začne v druhom semestri a očakáva sa, že sa bude zvyšovať.

Pri čítaní vás možno napadne otázka – kedy sa budete môcť naučiť všetky metakarpálne kosti alebo zložité metabolické procesy?
Časová náročnosť projektu je pravdepodobne niečo, čo mnohých študentov odradilo od účasti, a určite je dôležité zvážiť, koľko voľného času ste ochotní obetovať neistým vodám výskumu. Neistý, pretože každý projekt má svoju vlastnú dynamiku a slepé uličky a možno v čase, keď váš spolužiak uverejní svoju druhú prácu, vy sa ešte budete snažiť konečne dohodnúť so svojím školiteľom na metóde experimentu. Okrem toho je dôležité zdôrazniť, že účasť na projekte by mala zasahovať najmä do vášho voľného času a nemala by negatívne ovplyvňovať vašu študijnú dráhu. Je zrejmé, že každý riadi svoje štúdium iným spôsobom, a preto je ťažké odhadnúť svoje časové možnosti na začiatku štúdia. Po niekoľkých týždňoch možno zistíte, že štúdium medicíny vás dosť zaťažuje a nestihnete sa naplno venovať výskumu. Aj to je reálna možnosť a nie je nutné, aby ste sa kvôli tomu do programu nezapojili. Účasť na projekte je dobrovoľná a nezáväzná a z projektu je možné kedykoľvek vystúpiť. Samozrejme, že prídete o štipendium vyplácané každý semester, prípadný grant a možnosť zúčastniť sa na výskume (v tom čase), ale nebude vás to znevýhodňovať v ďalších rokoch štúdia a pri skúškach.

Ďalšou možnosťou je, že by ste chceli byť súčasťou projektu, ale vaša prvá voľba bola z rôznych dôvodov nesprávna a chceli by ste projekt zmeniť. Nie je to nič nezvyčajné a určite je dôležité venovať svoj čas projektu, ktorý je pre vás zmysluplný a obohacujúci. Dôležité je, že v takýchto dilemách nebudete sami – budete súčasťou nielen svojej vlastnej skupiny, ale aj celého spoločenstva študentov P-PooL vo všetkých ročníkoch, s ktorými sa budete pravidelne stretávať na neformálnych stretnutiach, zvyčajne raz ročne. Počas kurzu sa stretnete nielen s vyššími ročníkmi, ale aj so svojimi nadriadenými a budete mať príležitosť vymeniť si s nimi skúsenosti a prehĺbiť neformálne vzťahy.

To, ako si rozumiete so školiteľom, je často dôležitejšie ako samotná téma. Keďže máte výhodu bakalárskeho štúdia, počas ktorého musíte splniť len niekoľko formalít týkajúcich sa pokračovania projektu, faktické zručnosti a formálne riadenie projektu od návrhu až po úspešnú publikáciu nemusia byť vaším jediným cieľom. To je samozrejme ideálne, ale P-PooL je tu aj preto, aby ste získali všeobecnú predstavu o tom, ako to vo výskumnom prostredí funguje, o tíme a v neposlednom rade aj cenné kontakty a náhľad do budúcnosti.

 

Dostať sa do zákulisia kliník v zahraničí nielen kvôli výskumu… P-PooL vám ponúka viac ako to

Aj napriek tomu má samotná praktická realizácia projektu P-PooL určite mnoho aspektov, ktoré by sa dali zlepšiť a zmeniť – na to pravdepodobne časom príde každý a je to, žiaľ, súčasť výskumu v každej fáze štúdia. Prináša však aj možnosť prejsť „zákulisím“ teoretických ústavov a kliník počas bakalárskeho štúdia, kde môžete ráno prísť ako študent na školenie a popoludní opäť ako výskumný pracovník. Zároveň je to príležitosť „ohmatať“ si cestu, ktorá viedla k získaniu všetkých teoretických vedomostí, ktoré si budete musieť osvojiť počas štúdia. To, či sa po štúdiu rozhodnete pre kariéru vedca, nemusí byť najdôležitejšie. Okrem určitých kariérnych výhod vám účasť na projekte poskytne informácie o tom, ako by mala fungovať veda, ktorú budete môcť porovnať s praxou a na akom základe je postavené štúdium medicíny, ktoré je zamerané predovšetkým na prax a reálne poznatky.

V neposlednom rade sú skúsenosti s výskumom niečím, čo poteší nielen vašich budúcich zamestnávateľov, ale určite vám pomôžu dostať sa na zahraničné výskumné stáže, konferencie a otvoria vám dvere do oblastí, o ktorých ste možno ešte neuvažovali, ale nakoniec vás môžu zaujať natoľko, že sa im budete venovať počas štúdia a po ňom.

 

Ak sa teda tešíte na účasť v projekte a láka vás myšlienka získania skúseností, či už pozitívnych, alebo takých, ktorým sa v budúcnosti naučíte vyhýbať, určite to bude pre vás cenné. Je však dôležité vedieť, že príležitosti, ktoré sa s účasťou spájajú, sú spojené s nutnosťou obetovať trochu svojho pohodlia – čo môže v konečnom dôsledku priniesť zaujímavú skúsenosť.

 

Ak sa chcete o P-PooL dozvedieť viac, pozrite si, čo o ňom píšu priamo na webovej stránke LF MU – P-PooL.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků