Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Nezařazené

Lekárske fakulty v Českej republike: Praha, 3. LF UK

Kacir / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

3. lekárska fakulta je škola, ktorá v mnohých ohľadoch vyniká medzi ostatnými vo svojom odbore. Špeciálny prístup k výučbe, možnosti pre študentov a množstvo rôznych aktivít, ktoré sa na fakulte realizujú. O čo ide, ako sa sem dostať alebo názor študenta školy – to všetko nájdete v nasledujúcom článku.

Lekárske odbory, ktoré tu možno študovať:

Všeobecné lekárstvo (GM)

Koľko ľudí sa minulý rok prihlásilo a koľko kandidátov sa zúčastnilo na skúške:

2278, V 1. kole sa zúčastnilo 1 567 kandidátov, Do 2. kola sa dostavilo 448 vybraných uchádzačov.

Koľko ľudí je prijatých:

min. 160 (v praxi viac – počet študentov v prvom ročníku môže byť až 200)

Počet bodov posledného prijatého uchádzača (z maximálneho počtu 152 bodov):

117 bodov (prvé prijatie), po 2. V doplňujúcom postupe (5. septembra 2019) bola hranica posunutá na 114 bodov (75 %).

Oplatí sa podať odvolanie?

Podľa informácií na webovej stránke fakulty odvolanie proti neprijatiu nesúvisí s prípadným doplňujúcim konaním (dodatočné posunutie hranice počtu bodov na prijatie, spravidla po zápise, keď sa zapíše menej ľudí, ako bolo prijatých – fakulta tento rozdiel vyrovnáva dodatočným prijatím niekoľkých desiatok uchádzačov „pod čiarou“). Inými slovami, nie je potrebné podávať odvolanie – všetci kandidáti sú započítaní v doplňujúcom konaní. Ak ste o jeden alebo dva body pod touto hranicou, s najväčšou pravdepodobnosťou budete prijatí dodatočne, a to aj bez toho, aby ste sa museli odvolať.

Aké ťažké je prejsť prvým ročníkom a dostať sa do druhého ročníka?

Opäť platí, že na fakultu je veľmi ťažké sa dostať (aj v porovnaní len s lekárskymi fakultami), ale výrazná väčšina prijatých a zapísaných študentov sa bez problémov dostane do druhého ročníka a ďalej. Údaje z výročných správ sú jasné: napr. študoval v roku 2018 1. ročník 208 ľudí, 187 v 2. ročníku. „Úmrtnosť“ študentov preto nie je vysoká.

Rôzne kritériá prijímacích skúšok, bodové bonusy, prijatie bez prijímacích skúšok:

Na fakultu je možné dostať sa aj bez prijímacích skúšok, je to možné pre 50 najlepších uchádzačov (podľa prospechu).

Podmienky sú nasledovné (musia byť splnené súčasne – dobrý priemer známok nestačí):

 • Priemer vysvedčení stredných škôl (vysvedčenia na konci 1. – 3. ročníka, polročné vysvedčenia 4. ročníka) musí byť menší alebo rovný 1,20.
 • Musíte tiež spĺňať jednu z ďalších podmienok (umiestnenie počas posledných 4 rokov štúdia):
  • umiestnenie do 3. umiestnenie v regionálnom kole predmetovej olympiády alebo v súťaži SOTC
  • umiestnenie do 5. umiestnenie v celoštátnom kole predmetovej olympiády alebo v súťaži SOČ
  • umiestnenie do 7. umiestnenia na medzinárodných súťažiach a olympiádach
  • umiestnenie do 3. umiestnenia na národných umeleckých súťažiach
  • umiestnenie do 5. umiestnenia z majstrovstiev Českej republiky, Európy a sveta v športe
  • Posledná podmienka je pomerne neobvyklá: spĺňa ju kandidát, ktorý bol ocenený za hrdinský čin, a to prezidentom republiky, Parlamentom Českej republiky, inými štátnymi orgánmi, ako je Polícia Českej republiky, Hasičský zbor Českej republiky, Český červený kríž, Olympijský výbor atď.
 • Poslednou podmienkou je absolvovanie predmetov biológia, chémia a fyzika v posledných dvoch ročníkoch stredoškolského štúdia a nezískanie horšej známky ako B z týchto predmetov (to platí pre polročné aj záverečné vysvedčenie).

Štruktúra skúšky:

Skúška je dvojkolová (prvé kolo je písomný test, druhé kolo je ústny pohovor).

Písomný test

Je napísaná ako zvyčajne v oblasti biológie, chémie a fyziky. Zvláštnosťou je, že sa nekoná ako zvyčajne v priestoroch fakulty, ale v Kongresovom centre Praha. Už na tomto podujatí je vidieť, že táto fakulta sa v mnohom líši od rôznych stereotypov na univerzitách – pred začiatkom skúšky príde do miestnosti jeden z prodekanov a prednesie krátky príhovor, ktorý je podľa mojich skúseností veľmi povzbudzujúci a milý.

Test sa píše zo všetkých predmetov spoločne, celkovo je v ňom 90 otázok (30 z každého predmetu), každá má hodnotu 1 bodu. Na vypracovanie a zapísanie odpovedí do záznamového hárku (ktorý je veľmi podobný tomu, ktorý používame na hodinách Bmedic) máte spolu 3 hodiny. Je na to veľa času a dôvodom je, že počas testu nesmiete používať kalkulačku – takže všetko musíte poctivo vypočítať na papieri. Bohužiaľ, prakticky všetkých 30 otázok z fyziky sú príklady, teória je minimálna. Príklady sú však z hľadiska znalostí pomerne jednoduché, nenájdete tu žiadne zložité vzorce.

Podobne ako v iných predmetoch, aj vo fyzike máte k dispozícii 4 odpovede, z ktorých jedna je správna. K dispozícii sú buď 4 konkrétne odpovede, alebo 3 konkrétne odpovede a 1 odpoveď „žiadna odpoveď nie je správna“.

Vysoká náročnosť fyziky je vyvážená nižšou latkou nastavenou v chémii a biológii. Z troch hodín „preletíte“ test z biológie a chémie za prvých 20 minút a zvyšok času budete mať na test z fyziky. Matematiku si môžete vypočítať, ale pred testom si ju určite zopakujte doma bez kalkulačky.

Do druhého kola – ústneho pohovoru – postúpi približne 500 najlepších uchádzačov z prvého kola. V minulom roku sa oň uchádzalo 504 uchádzačov, pričom na úspešné absolvovanie testu bolo potrebných aspoň 60 bodov. (Tu môžete vidieť, že teoreticky nepotrebujete ani bod z ťažkých príkladov vo fyzikálnej časti, aby ste postúpili do druhého kola. Stačí napísať plný počet bodov z biológie a chémie – čo podľa mňa nie je až také nereálne.)

Ústny rozhovor

Hlavnou časťou je výklad odborného textu. Po príchode vám poskytnú čas na zoznámenie sa a potom sa uskutoční samotný pohovor, ktorý trvá približne 15 minút. Počas nej sa vás budú pýtať na váš názor na otázky opísané v texte, na konkrétne veci, o ktorých ste čítali, atď. Na záver budú otázky týkajúce sa všeobecného prehľadu, najmä v oblasti zdravotníctva – otázky typu „kto je súčasný minister zdravotníctva“, „ako funguje fakultná nemocnica“ alebo názor na riešenie problému prepracovanosti a nedostatku lekárov či zdravotných sestier.

V ústnej časti sa budú hodnotiť vaše zručnosti, nie faktické znalosti. Hodnotia sa komunikačné zručnosti, úsudok, orientácia v texte, riešenie problémov, argumentácia, názory. Posledná časť je dosť pálčivá – skúšajúci sa radi pýtajú na kontroverzné témy, ako je eutanázia, trest smrti alebo interrupcie – tu odporúčam, aby ste sa počas celého pohovoru držali názorov v súlade s lekárskou etikou, hoci som si istá, že komisia si rada vypočuje aj iný názor, ak ho riadne odôvodníte a podporíte racionálnymi argumentmi.

Pripravte si odpovede na otázky typu „prečo chcete študovať medicínu“. Znie to triviálne, pravdepodobne ste na túto otázku odpovedali už najmenej stokrát, ale je dobré pripraviť si na pohovor originálnejšiu odpoveď ako klasickú „rád pomáham ľuďom“. V skúšobnej komisii je niekoľko stoviek ľudí ako vy, a ak poviete to isté, čo 80 ľudí pred vami, šanca, že povedia, áno, to je ten, ktorého zoberieme, samozrejme, klesá.

Za interpretáciu odborného textu možno získať až 25 bodov, zatiaľ čo za druhú časť, ktorá sa zaoberá komunikačnými zručnosťami a všeobecnými znalosťami, možno získať 37 bodov, čo je spolu 62 bodov.

Môžem mať so sebou nejaké testovacie pomôcky?

Ako už bolo uvedené, kalkulačky alebo iné pomôcky (fyzikálno-chemické tabuľky, periodické tabuľky prvkov atď.) nie sú povolené. Žiaľ, nedá sa povedať, že by skutočnosť, že uchádzači nemôžu používať kalkulačku, nejako upravila zadávanie príkladov (aby čísla „pekne vyšli“). Naopak – pri konštante gravitačného zrýchlenia si nevystačíte so zaokrúhľovaním na 10 m.s-2, pravdepodobne budete musieť počítať s presnejšou hodnotou 9,81, rovnako ako atmosférický tlak sa berie ako 101 325 Pa, nezaokrúhľuje sa na 100 kPa. Cieľom je pravdepodobne preveriť iné ako faktické schopnosti uchádzača, ale je to dosť drsná metóda…

Čo okrem všeobecného lekárstva tu môžem študovať?

3. lekárska fakulta ponúka aj niekoľko lekárskych Bc. oblasti. K dispozícii je širšia ponuka i 1. a 2. LF.

Na „trojke“ môžete študovať zdravotnícke odbory fyzioterapia, dentálna hygiena, nutričná terapia a všeobecná ošetrovateľská starostlivosť.

Fakulta telesnej výchovy a športu ponúka špecializačný program v oblasti zdravotníctva v odbore ortopéd-protetik a Prírodovedecká fakulta UK ponúka množstvo odborov blízkych zdravotníctvu a medicíne.

Výhody školy v porovnaní s ostatnými:

3. lekárska fakulta UK sa v mnohom zásadne líši od ostatných škôl vo svojom odbore. Najvýraznejší je reformovaný spôsob výučby – viac sa zameriava na praktické zručnosti, logické uvažovanie, mäkké zručnosti, komunikačné zručnosti atď. Niekedy sa hovorí, že medici z iných fakúlt majú všetko zvládnuté zhora nadol, ale komunikácia s pacientom sa niekedy zasekne, zatiaľ čo študenti z 3. LF môžu niekedy chýbať vedomosti, ale dokážu empaticky komunikovať s pacientom, s ktorým sa stretnú počas štúdia už v 1. roka.

Na ilustráciu zmodernizovaného štýlu výučby možno uviesť, že v prvom ročníku sa miestni študenti medicíny vôbec neučia anatómiu, ktorá je akousi alfou a omegou, nočnou morou a niekedy jediným priateľom počas celého prvého ročníka na väčšine lekárskych fakúlt. Hlavným predmetom sú bunkové základy medicíny, takže sa celkom logicky začnete učiť o tele od jeho najzákladnejšej stavebnej a funkčnej jednotky – bunky.

Pri pohľade na učebné osnovy ma tiež veľmi prekvapila široká ponuka voliteľných predmetov, a to aj v prvom ročníku.

Zoznam všetkých položiek nájdete tu.

Na fakulte existuje aj niekoľko spolkov, tradičný spolok, ktorý sa zvyčajne nazýva „spolok medikov“, sa nazýva Trimed. Organizuje mnoho zaujímavých aktivít – napríklad každý rok sa niekoľko žiakov zo 4.-6. pôjde na mesačnú stáž do českej nemocnice v Itibo v Keni. Viac informácií nájdete na webovej stránke trimed.lf3.cuni.cz.

Pohľad študenta fakulty na štúdium na škole:

V Three sme všetci jedna veľká rodina. Pomáhame si navzájom – kamaráti, krúžky, žiaci rôznych ročníkov a dokonca aj učitelia. Samozrejme, je toho veľa, čo sa treba naučiť, ale sme na lekárskej fakulte, to k tomu patrí. Nezabúdame však ani na mimoškolské aktivity. Oproti fakulte je (v podstate) fakultná kaviareň Malý eden, kam chodíme na pivo po každom teste alebo len tak pre zábavu.

A je tu miesto aj pre športovcov! Môžete sa pridať k hokejovému, basketbalovému alebo dokonca plaveckému tímu.

Pre mňa je veľkou výhodou našej fakulty jej učebný plán. Celý prvý ročník máme len „bunku“! Presný názov predmetu je Bunkové základy medicíny, máme aj niekoľko ďalších predmetov, napríklad latinčinu, biofyziku alebo etiku. Anatómia a všetky tie strašiaky, ktoré sme odložili na druhý ročník. V bunke sa naučíte všetko, na čo si spomeniete, t. j. biochemické, molekulárne, genetické, histologické a imunologické aspekty. Potom to do seba všetko pekne zapadá a veci sa lepšie spájajú.

Na 3. stupni sa koná aj veľa školských podujatí. Best Adaptive, Freshman Welcome, Reprezentačný ples, ale môžete sa zapojiť aj do školských klubov TRIMED alebo IFMSA. Máte tiež možnosť absolvovať študijný pobyt alebo výskumnú stáž v rámci IFMSA alebo projektu Erasmus.

Neváhajte a príďte do trojky aj vy! Určite nebudete ľutovať!

Eva, študentka 1. rok všeobecného lekárstva v 3. LF UK

O Prahe, študentskom živote, zaujímavých organizáciách a aktivitách:

Prahu asi netreba predstavovať. Mesto je obľúbené u turistov z celého sveta, ktorí ukradli časť čara starobylého centra Prahy, ale stále má čo ponúknuť. Študentský život preto nájdete skôr v centre ako na periférii, v mnohých zaujímavých krčmách a hostincoch.

Oblasť 3. Lekársku fakultu a jej Fakultnú nemocnicu Královské Vinohrady nájdete medzi Ruskou a Vinohradskou ulicou, neďaleko stanice metra Želivského. Do centra mesta je to síce dosť ďaleko, ale metrom sa tam dostanete za pár minút.

Na fakulte sídli už spomínané združenie miestnych medikov Trimed a priamo na 3. poschodí pobočka IFMSA. LF.

Dátumy prijatia:

Prvé kolo prijímacieho konania, t. j. písomný test z biológie, chémie a fyziky, sa koná 5. 6. 2020. Dátum je rovnaký pre bakalárske štúdium. Vybraní uchádzači (podľa výsledkov v prvom kole) postúpia do druhého kola, ústneho pohovoru, v týchto termínoch 8. a 9. 6. 2020.

Fakulta dokonca oznamuje náhradný termín, je stanovený na 30. 6. 2020 (písomná a ústna časť skúšky).

Čo sa mám naučiť:

Fakulta nezverejňuje vlastné ucelené modelové otázky, takže si budete musieť vystačiť s niekoľkými vzorovými testami (dostupné na webovej stránke fakulty pod odkazom tu), v zozname odporúčanej literatúry k skúškam sú uvedené aj publikácie súboru otázok pre fyziku a chémiu (tie však fakulta priamo nezverejňuje), ale pre biológiu nie je napísané nič.

Vo všeobecnosti v testových otázkach nie je nič, čo by vás mohlo prekvapiť v porovnaní s inými fakultami, otázky sú jasne uvedené, nie sú žiadne záludné. Z môjho pohľadu preto absencia jednotných modelových otázok až tak nevadí – kľúčom k šanciam na prijatie na túto školu je skôr nácvik počítania príkladov bez kalkulačky.

Odporúčame vám nasledujúcu literatúru (ale vystačíte si aj s inou kvalitnou stredoškolskou učebnicou, ktorá vám vyhovuje).

BIOLÓGIA

Prehľad biológie (Rosypal S. a kol.), Biológia pre gymnáziá (Jelínek J., Zicháček V.), Biológia človeka 1 a 2 (Kočárek E.), Biológia bunky (Závodská R.), Genetika (Kočárek E.)

CHEMISTRIES

Modelové otázky zo stredoškolskej chémie (Matouš B., Budešínská A.), Prehľad stredoškolskej chémie (Vacík a kol.)

FYZIKA

Fyzika pre gymnáziá – viac zväzkov (kolektív autorov), Fyzika v príkladoch a testových otázkach pre uchádzačov o štúdium na vysokej škole (Kubínek R., Kolářová H.), Otázky z fyziky na prijímacie skúšky (Blažek T., Heřman P.)

Prajem vám veľa šťastia pri prijímaní, nielen na 3. LF UK!

Viac informácií, ako aj zdroje informácií uvedených v článku nájdete tu:

Strana 3. LF UK – informácie pre žiadateľov

Charakteristika odboru, prijímacie konanie a ďalšie informácie z IS UK

Informačná brožúra 3. LF UK

Upravená webová stránka

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků