Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Lékařské fakulty
Přijímací zkoušky

Lékařské fakulty v ČR: Praha, 1. LF UK

V dalším článku ze seriálu představení českých lékařských fakult se dočtete tentokrát o největší a nejstarší vzdělávací instituci lékařů u nás – ano, řeč je o 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze! Jako vždy zde najdete spoustu užitečných a přehledně sepsaných informací o průběhu přijímacího řízení, o samotném studiu a životě na fakultě. Článek jsme aktualizovali i podle nejnovějších informací o termínu konání přijímaček.

O fakultě

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je jednou z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy. Jde o přímou pokračovatelku původní lékařské fakulty, která byla součástí univerzity již od jejího založení králem Karlem IV. v roce 1348. Sídlem 1. lékařské fakulty je budova děkanátu v Kateřinské ulici, většina teoretických ústavů se nachází v oblasti Karlova náměstí a Albertova. Kliniky jsou pak součástí několika pražských nemocnic, zejména Všeobecné fakultní nemocnice, dále Ústřední vojenské nemocnice, Nemocnice na Bulovce, Thomayerovy nemocnice v Krči nebo Fakultní nemocnice v Motole.

Obory, které lze studovat

Bakalářské studium

 • studijní program Specializace ve zdravotnictví
  • Fyzioterapie (3 roky)
  • Ergoterapie (3 roky)
  • Adiktologie (3 roky)
  • Nutriční terapie (3 roky)

Poslední dva zmíněné programy lze studovat i kombinovaně.

 • studijní program Porodní asistence
  • Porodní asistentka (3 roky)

Navazující magisterské studium

 • studijní program Specializace ve zdravotnictví
  • Adiktologie (2 roky)

V kombinované formě lze studovat také program Ergoterapie pro dospělé.

Magisterské studium

 • Všeobecné lékařství (6 let)
 • Zubní lékařství (5 let)

Fakulta dále poskytuje širokou nabídku navazujících doktorských studijních programů.

O studiu Všeobecného lékařství

Všeobecné lékařství je největším studijním oborem na fakultě. Studium trvá, stejně jako na jiných fakultách, šest let. První tři roky jsou věnovány oborům teoretickým a preklinických, druhá polovina studia je věnována klinickým předmětům. Studium probíhá podle doporučených studijních plánů. Ty vycházejí z akreditace oboru, ale zároveň dochází k trvalému vyhodnocování jejich náplně a struktury, aby reflektovaly vývoj poznání i názory učitelů a studentů. Kromě povinných předmětů si studenti musí zapisovat i volitelné předměty, aby dosáhli potřebného počtu kreditů. Absolvování volitelných předmětů je podmíněno splněním konkrétně daných požadavků v oblasti teoretické a praktické. Fakulta jich nyní nabízí studentům 407, z toho pro studenty všeobecného lékařství v české paralelce 252 a je v nich zapsáno přes 2200 studentů.

O studiu Zubního lékařství

Výuka preklinických stomatologických předmětů, zařazených do 1. a 2. ročníku, probíhá ve 3 simulátorových učebnách, výuka klinických stomatologických předmětů je soustředěna do výukových sálů v budově děkanátu a výuka všeobecně medicínských předmětů je na klinikách a odděleních v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Ústřední vojenské nemocnice.
Klinická stomatologická výuka je zaměřena na komplexní stomatologickou péči. Pro výuku studentů vyšších ročníků je zajištěn dostatečný počet vhodných pacientů.

 

Přijímací řízení

Noví studenti Všeobecného a Zubního lékařství jsou přijímáni na základě výsledků písemného testu z fyziky, chemie, biologie. V každém z těchto oborů vás u přijímaček čeká 70 otázek. Každá otázka má čtyři navržené odpovědi, přičemž správně může být kterýkoli počet z nich (1-4 možnosti správně). Za správně zodpovězenou se otázka počítá, jen pokud jsou zatrženy všechny správné odpovědi. Časy na zpracování testů jsou různé, pohybují se od 90 do 150 minut.

U přijímacího řízení jsou zohledněny studijní výsledky na střední škole formou bonifikace za matematiku a olympiády z těchto předmětů: biologie, chemie, fyzika a matematika.

Další část studentů Všeobecného lékařství je každoročně přijata na základě výborných výsledků středoškolského studia bez přijímacích zkoušek.

K přijímacímu řízení se například v roce 2017 přihlásilo 4086 uchazečů o studium Všeobecného a Zubního lékařství, 1714 uchazečů o studium bakalářských a navazujících magisterských oborů. Bez přijímacích testů bylo přijato 310 zájemců o studium Všeobecného lékařství. Více o úspěšnosti v jednotlivých letech: http://www.vysokeskoly.com/vysoke-skoly-1/1-lekarska-fakulta#sance.

Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů probíhá pouze z předmětu biologie, případně z testů zaměřených na znalosti uchazečů z bakalářského stupně studia.

Podrobnější informace k letošním přijímacím zkouškám najdete v tomto dokumentu: https://www.lf1.cuni.cz/document/85897/podminky-prijimaciho-rizeni.pdf

Počty uchazečů (pro rok 2019)

Všeobecné lékařství

 • počet přihlášek: 3037
 • přijato uchazečů: 984 (asi 32% úspěšnost)

Zubní lékařství

 • počet přihlášek: 862
 • počet přijatých: 62 (zhruba 7% úspěšnost)

Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Bez přijímacího řízení se lze přihlásit na tyto obory: Všeobecné lékařství, Adiktologii a Fyzioterapii.

Více o přijetí bez přijímacích zkoušek pro obor Všeobecné lékařství

Převzato z webu 1. LF UK:

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno) u 450 uchazečů do programu Všeobecné lékařství, jejichž výsledný průměr známek ze střední školy uvedených na přihlášce ke studiu dle bodu 4 a zaokrouhlený na dvě desetinná místa je nejvýše 1,20 včetně (pozn. red. – reálně je však tato hranice o pár setin nižší, neboť kapacita uchazečů přijatých tímto způsobem je omezena počtem 450, průměr do 1,2 mívá ale pravidelně uchazečů více – proto jsou přijímáni uchazeči s průměry cca 1,12 a níže – toto číslo se ale mění každý rok), a kteří splní všechny následující podmínky:

1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy ve školním roce 2019/2020 (4.ročník nebo analogicky 6. nebo 8. u víceletých gymnázií)
2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jeden školní rok v průběhu posledních dvou školních let studia a nebyl z těchto tří profilových předmětů klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně).
3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
4. Prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) bude uveden v elektronické přihlášce (do průměru se nezapočítává maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinných předmětů).
5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení).

Více informací i k jiným oborům, na které je možné se dostat bez splnění přijímacích zkoušek: https://www.lf1.cuni.cz/bez-prijimacich-zkousek.

Modelové otázky

Fakulta vydala 1 knihu otázek ze všech tří předmětů k přijímacím zkouškám na Všeobecné a zubní lékařství (Modelové otázky z chemie, fyziky a biologie). Pro zájemce o studium adiktologie lze doporučit vedle této knihy také Modelové otázky z adiktologie. Knihy lze koupit pomocí formuláře na těchto stránkách: https://www.lf1.cuni.cz/modelovky nebo osobně na děkanátu.

Termíny přijímacích zkoušek

 1. června 2020 – přijímací řízení do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
 2. června 2020 – přijímací řízení do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví (obor Fyzioterapie), Porodní asistence, Ergoterapie, Nutriční terapie, Adiktologie
 3. června 2020 – přijímací řízení do navazujícího studijního programu Adiktologie a Ergoterapie pro dospělé

V souvislosti se šířením nemoci COVID-19 fakulta vydala zatím poslední vyjádření k datu zkoušek dne 20. 3. 2020. Podle něj (odkaz zde) by se zkoušky měly konat v tomto termínu beze změny. Jelikož pro vykonání přijímací zkoušky není požadována složená maturitní zkouška, nemusíte se bát, zda se maturita stihne do tohoto termínu – doložit vykonání maturitní zkoušky budete moci později.

Co dalšího se na fakultě děje

Fakulta není jenom škola, učení, biflování, zkoušení… Je to i život okolo a jsou to lidé, studenti a učitelé. Studenti se i baví, setkávají, podnikají akce, jezdí do zahraničí. Mnozí z nich třeba již na škole vědecky pracují. Mnohé z toho, jaký tento život na fakultě je, pak záleží i na samotných studentech a učitelích. Jak se dohodnou, co připraví. 

Učitelé kromě výuky také bádají – věnují se vědě a výzkumu, přednášejí na kongresech, píšou články. Kromě toho i oni mají své zájmy, některé z nich jsou takříkajíc veřejné. Provozují hudbu, jezdí na motorce, píšou povídky, putují po horách a mnoho dalšího. 

Fakulta poskytuje spoustu možností ke sportování. Přijatí studenti se o tom mohou přesvědčit hned na soustředění v Dobronicích. Máme několik sportovních oddílů, do kterých se můžete zapojit – beach volejbal, florbal, golf, lezení na umělé stěně, plavání a volejbal.

Také je tu pro všechny otevřený Akademický klub Fausťák, který po celý akademický rok nabízí pestrou nabídku koncertů, výstav a diskuzí. 

(převzato z webových stránek 1. LF UK)

 

Studentské spolky

Stejně jako na ostatních lékařských fakultách působí i na 1. LF UK hned několik výjimečných spolků, sdružujících studenty, učitele i absolventy. Hlavní spolkem pro studenty všeobecného lékařství je Spolek mediků českých. Samozřejmostí je i působení lokální pobočky mezinárodní organizace sdružující mediky IFMSA. Nejen studenti všeobecného lékařství však mají své sdružení. Česká asociace studentů adiktologie sdružuje studenty tohoto oboru na 1. LF UK, Sdružení studentů stomatologie ČR sdružuje budoucí zubaře a své spolky mají i studenti fyzioterapie, ergoterapie a nutriční terapie. ?

O studiu na 1. LF UK od studentky 6. ročníku, která je zde právě na Erasmu:

 1. lekárska fakulta na Karlovej univerzite poskytuje skvelé zázemie pre študentov medicíny, ktorí uvažujú nad vedeckým zameraním. Škola jednak pracuje na viacerých projektoch, ale taktiež má dlhoročné meno, ktoré je známe a uznavané vo svete, čo pomôže pri hľadaní stáži v zahraničí. S negatívami som sa nestihla stretnúť nakoľko som tam bola chvíľu a zažila som dosť inovatívne učenie, simulačné centrá a podobne. Možno by som povedala, že ešte viac praktickej výuky, aj keď to, čo som zažila bol nadpriemer – ale to je tak vo všeobecnosti známe, že praktických skúseností nám študentom nebude nikdy dosť. ?

Vše další potřebné a aktuální informace můžete čerpat z oficiálních stránek fakulty, věnovaných právě vám, uchazečům:

https://www.lf1.cuni.cz/uchazeci

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků