Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Studium LF

První ročník na 1. LF aneb co tě čeká

První rok na vysoké škole je velký krok do neznáma. Se studiem medicíny přichází spoustu nových výzev a je třeba získat velké množství znalostí. Během prvního ročníku na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze vás čeká hned deset předmětů. V zimním semestru to jsou anatomie, anatomická pitva, biofyzika, cizí jazyk, histologie a embryologie, první pomoc, tělocvik a latina. V letním semestru poté předměty pokračují, ale namísto první pomoci a biofyziky máte informatiku a biologii s genetikou. Pojďme se tedy na předměty spolu podívat zblízka.

Anatomie

Předmět anatomie probíhá formou přednášek a praktických cvičení. Přednášky jsou sice nepovinné, ale určitě není na škodu na ně zajít.

Praktická cvičení probíhají jednou týdně a vyučuje je doktor spolu s lektorem – studentem staršího ročníku. Během cvičení se často chodí studenti dívat na pitevnu, aby si probírané struktury ukázali. Na cvičeních se také píší testy, jejichž splnění je potřebné k získání zápočtu. Testy probíhají zhruba jednou za 14 dní. Vyučující většinou spustí prezentaci, na které jsou obrázky jednotlivých struktur a student má co nejlépe určit, o jakou strukturu se jedná.

K udělení zápočtu je nutné splnit všechny testy daného semestru a mít 100% docházku z praktických cvičení. Pokud je student nemocný, je možné si hodinu nahradit s jinou skupinou.

Zkouška z anatomie se nachází na konci letního semestru. Podmínkou je splnění zápočtů ze zimního i letního semestru. Jak asi víte, zkouška z anatomie (lidově řečeno „anča“) je velice rozsáhlá. K jejímu splnění musíte zvládnout hned tři části. První – obrázkový test. Test je velice podobný těm, které budete během roku psát na cvičeních. Celkem je v testu možné získat 30 bodů a pro jeho splnění je třeba 21 bodů. Pokud test splníte, jdete k části druhé.  Tou je praktická zkouška – tzv. pitevna. Během pitevny se vás doktor nebo student zeptá hned na několik okruhů. Jedná se o znalosti z kostí, topografie, srdce, orgánů trávící soustavy a řezů mozkem. Pokud se vám podaří splnit i část druhou jste připuštěni k té poslední části – ústní zkoušce. Je také třeba zdůraznit, že pokud student splní test a nesplní pitevnu, jde při druhém pokusu již rovnou na pitevnu. To samé platí s ústní zkouškou. Během ústní zkoušky si student vylosuje jednu z předem vytvořených čtveřic otázek a má zhruba 30 minut „na potítku“, kde si otázky připraví. Anatomii rozhodně není radno podcenit, jelikož se jedná o jeden z klíčových předmětů prvního ročníku.

Anatomická pitva

Anatomická pitva probíhá v obou semestrech jako samostatný předmět. Jedná se o zhruba 2 týdny dlouhé úseky, které vás čekají během listopadu a dubna. V průběhu pitev si procvičíte práci se skalpelem a zejména znalosti různých anatomických struktur. Pitevny studentům pomáhají propojit si jednotlivé poznatky dohromady a udělat si v lidském těle řád.

Předmět anatomická pitva končí v obou semestrech zápočtem. Pro jeho získání je třeba 100% docházka a splnění popitevního pohovoru („popiteváku“). Během pohovoru se vás zkoušející ptá na jednotlivé struktury, které jste během piteven probírali. Jedná se hlavně o praktickou zkoušku, kterou máte asi 10 minut za sebou.

Biofyzika

Biofyzika je předmět, s nímž se budete potýkat pouze v zimním semestru prvního ročníku, a je zakončena ústní zkouškou. Zároveň se jedná o jedinou zkoušku zimního semestru. Předmět je vyučován formou nepovinných přednášek a povinných praktických cvičení.

Cvičení probíhají v malých skupinkách, které si každý týden vymění mezi sebou pozice v laboratoři a pracují na jiném úkolu. Součástí praktických cvičení jsou také protokoly, které musíte na cvičeních/doma vyplnit a před koncem semestru je všechny odevzdat vyučujícímu. Během cvičení vás také musí minimálně jednou vyučující z probírané látky vyzkoušet.

Zápočet z biofyziky získáte za 100% docházku, odevzdané protokoly a přezkoušení během semestru. V neposlední řadě musíte také úspěšně zvládnout zápočtový test. Ten je složen ze 30 úloh, které vycházejí z otázek, ke nimž má student po celý semestr přístup.

Poslední částí tohoto předmětu je ústí zkouška. Student si vytáhne jednu z předem připravených trojic otázek. Zkouška z biofyziky patří mezi jednu z těch méně náročných a většině studentů nedělá problém. 

První pomoc

Výuka první pomoci probíhá z části online a z části prezenčně. Student má vždy 14 dní na to, aby si prošel zadané téma v online kurzu. Na konci každého tématu je třeba vyplnit test. Skládá se ze 40 nenáročných otázek a student musí mít minimálně 80 % odpovědí správně. Není ale třeba se strachovat, na každý test je dovoleno neomezeně pokusů. Nadále jsou součástí výuky prezenční semináře, na které se student přihlásí vždy po úspěšném splnění testu z dané lekce.

První pomoc je zakončena na konci zimního semestru a to zápočtem, na který se přihlašuje online. Během zápočtu se studenti rozdělí do skupinek po 3 a je jim zadána modelová situace, kterou musí vyřešit. Součástí řešení je vždy KPR a „přivolání“ záchranné služby.

Základy lékařské terminologie – latina

Latina je předmět vyučovaný v obou semestrech a na konci letního semestru je zakončen ústní zkouškou. Hodiny probíhají jednou týdně a co se týče plnění docházky, velice záleží na vašem vyučujícím. Většina povoluje 2 absence za semestr. Součástí předmětu jsou tři průběžné testy, které jsou základní podmínkou pro získání zápočtu.

Průběh ústní zkoušky se také může lehce lišit podle vašeho vyučujícího. Nejčastěji se však setkáte s variantou, kdy si můžete vylosovat jednu z dvaceti předpřipravených úloh. Vaším úkolem je poté překlad vět, správné napsání receptu, tvoření vět a podobně.

Histologie a embryologie

Histologie a embryologie je stejně jako latina a anatomie předmět dvousemestrální, který je zakončen zkouškou v letním semestru. Také jako u anatomie výuka spočívá v nepovinných přednáškách a povinných praktických cvičeních. Během praktik se studenti nejdříve seznámí s daným tématem a vyslechnou si přednášku vyučujícího, následně mají možnost si jednotlivé preparáty samostatně prohlédnout v mikroskopu. Každý kruh má také na hodinách přítomné dva demonstrátory – studenty starších ročníků, kteří s mikroskopováním pomáhají. Během praktických cvičení se také píší průběžné testy, jejichž termíny a podobu určují vyučující.

Zápočet získáte díky docházce a úspěšně zvládnutým testům. V průběhu semestru jsou u většiny vyučujících povoleny dvě absence.

Zkouška z histologie má 3 části, které musíte zvládnout. Nejdříve si studenti napíší písemný test s uzavřenými otázkami. Další částí je ústí zkouška, kde jsou již předem vytvořené 3 skupiny otázek, a z každé skupiny si vybíráte jednu otázku. Jedna je z obecné histologie a cytologie, druhá ze speciální histologie a poslední z embryologie. Jako poslední vás čeká praktická zkouška u mikroskopu. Většina zkoušejících vám přidělí jeden či dva preparáty a vy máte poznat, o jaký orgán se jedná a popíšete jednotlivé struktury.

Tělesná výchova

Tento předmět probíhá v jednotlivých blocích. Studenti mají možnost vyzkoušet různé týmové hry, plavání a také posilování. Zápočet z tělocviku je splněn docházkou.

Cizí jazyk

Výuka cizího jazyku probíhá v prvním ročníku velice individuálně. Na začátku zimního semestru musí každý student podstoupit vstupní test z vybraného jazyka (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský a ruský jazyk). Test je na úrovni zhruba B2 a podle vašich výsledků můžete buď získat ihned zápočet za zimní i letní semestr a výuka pro vás tedy končí (minimálně 70% úspěšnost testu), nebo se formou samostudia připravujete na pokus druhý, který se obvykle koná v únoru. Pokud by se náhodou stalo, že se nezadaří ani v únoru, dochází student během letního semestru každý týden na výuku a test opakuje na konci letního semestru.

Informatika

Výuka informatiky probíhá pouze v letním semestru a skládá se z nepovinných přednášek a povinných cvičení. Podobně jako u biofyziky vyplňují studenti během semestru protokoly, které musí odevzdat.

Zápočet z informatiky spočívá v docházce, vyplnění všech protokolů a splnění zápočtového testu. Tento test se skládá pouze z pár otázek, na které se buď odpovídá formou a, b, c, d, nebo je nutno napsat krátkou odpověď.

V akademickém roce 2021/2022 se však předmět Informatika nevyučuje.

Biologie a genetika

S biologií a genetikou se setkáte až v letním semestru a v rámci prvního ročníku je zakončena zápočtem. Zkouška poté přichází až v zimním semestru druhého ročníku. Praktická cvičení, která jsou narozdíl od přednášek povinná, slouží studentovi k porozumění dané problematiky a řešení protokolů, které je třeba na konci semestru odevzdat. Během semestru se také píší dva průběžné testy a nakonec test zápočtový.

K udělení zápočtu musí mít student odevzdané protokoly, úspěšně splněné všechny tři testy a také co nejmenší absenci, jelikož většina vyučujících povoluje pouze jednu za semestr.

Autorka je studentkou 1. LF Karlovy univerzity a naší lektorkou biologie.

Úvodní foto: VitVit

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků