Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Nezařazené

Čo robiť, ak neuspejete na prijímacej skúške alebo sa nič nestratí

Zadržte dych, dve kliknutia, rýchly pohľad na obrazovku a je to tu… Neprijaté. Moment, ktorý zažila väčšina ľudí uchádzajúcich sa o štúdium na lekárskej fakulte na v nedávnej minulosti. Len na Lekársku fakultu MU sa každoročne hlási okolo 3 000 záujemcov o štúdium všeobecného lekárstva, pričom fakulta tento rok prijala na prijímacie skúšky necelých 3 100 ľudí… A ešte výraznejší nepomer je v prípade zubného lekárstva.

Tento moment je pre mnohých (teraz už) študentov medicíny tiež veľmi smutnou spomienkou. Čo to hovorím? Neúspech na skúškach neznamená, že jedného dňa nebudete chodiť po chodbách lekárskej fakulty ako hrdý študent. A o 6 rokov neskôr ako lekár, hrdý na školu a odbor, ktorý ste vyštudovali. Veľký počet študentov sa sem v skutočnosti dostane len na ďalšie pokusy. Takže neúspech na skúškach naozaj nič neznamená – dôležité je len nevzdávať sa po prvom neúspechu a sústrediť sa na dôvod, prečo som neuspel – dokážem urobiť niečo navyše v budúcom roku? Treba si tiež uvedomiť, že v práci strávime približne 40 rokov života – ak chcete väčšinu života robiť medicínu, predĺženie štúdia o 1 alebo 2 roky nemá z dlhodobého hľadiska až taký veľký vplyv.

Ako to všetko zvládnuť a urobiť všetko pre to, aby to v budúcom roku fungovalo – na túto otázku sa pokúsim čo najlepšie odpovedať v nasledujúcich odsekoch článku .

 

Odvolanie

Na prvom mieste by som mal uviesť na pravú mieru úvod článku.  Slová „neprijatý“ v prihláške na , ako väčšina z vás asi vie, vôbec neznamenajú, že už nemáte šancu dostať sa tento rok na svoju vysnívanú školu. Tak ako v prípade prakticky akéhokoľvek iného rozhodnutia „štátneho“ orgánu má každý právo na odvolanie. Ak ste o niekoľko bodov pod hranicou prijatia alebo ak máte dôvodné podozrenie, že prijímacia skúška alebo test neboli úplne „kóšer“, určite máte šancu uspieť v odvolacom konaní na stránke .

Niektoré fakulty posúvajú bodovú hranicu automaticky a uchádzači „tesne pod čiarou“ sú prijatí spätne bez potreby odvolania – na je v takomto prípade vhodné podať odvolanie len vtedy, ak máte pochybnosti o spravodlivosti prijímacieho konania. Medzi školy, kde sa tento doplnkový postup realizuje, patrí napríklad LF MU, 2. a 3. lekárskej fakulty UK a Lekárskej fakulty UK na Plzeň – tu je šanca, že sa bodová hranica posunie ešte o niekoľko bodov na podľa toho, koľko študentov sa zapíše po 1. prijímacie kolo.

Na druhej strane, ak vám na Filozofickej fakulte v Olomouci chýbalo na prijatie len niekoľko bodov, je potrebné podať odvolanie na dodatočné prijatie – neexistuje žiadne automatické dodatočné konanie.

Podrobnosti o týchto postupoch nájdete na webových stránkach jednotlivých fakúlt – informácie zvyčajne nájdete v záložkách „Uchádzači“, „Študujte u nás“ atď. Vždy však platí, že na to, aby ste mali šancu uspieť pri odvolaní a/alebo doplnení, je vždy potrebné splniť kritériá prijímacieho konania – pre jednotlivé školy je to zvyčajne minimálny počet bodov, a teda vlastne na prípad neprijatia „len“ z kapacitných dôvodov .

Iná situácia nastane, ak máte podozrenie, že niektoré alebo všetky otázky testu boli nesprávne alebo nejasne administrované a že práve bod stratený v týchto otázkach by mohol pomôcť k prijatiu. Dôležité je vedieť, že uchádzač má vždy právo nahliadnuť do svojho testu – môžete si teda pozrieť danú otázku a v ideálnom prípade, napríklad po konzultácii s učiteľom zo strednej školy (alebo iným „odborníkom“), podať odvolanie na . Ak je to naozaj nesprávna otázka – a verte mi, že niektoré sú – nebudete jediní, ktorí sa na ňu budú sťažovať.

 

V ďalších častiach tohto článku sa budem venovať otázkam, čo robiť s rokom, ktorý vznikne v prípade neúspechu na prijímacích skúškach aj v odvolacom alebo doplňujúcom konaní. A verte mi, nemusí to byť stratený rok.

 

Prihláška do inej, príbuznej oblasti medicíny

Jedna z najprirodzenejších ciest, ktorou sa vydáva mnoho študentov. Je to celkom logický krok, ako si udržať status študenta (čo je hlavne z finančného hľadiska celkom výhodné – nemusíte za seba platiť sociálne a zdravotné poistenie), ako nevypadnúť z formy štúdia a zároveň sa vzdelávať v odbore, ktorý je blízky medicíne a trojici predmetov, ktoré sa testujú na prijímacích skúškach.

Niektorí sa hlásia na niektoré z týchto „záchranných odborov“ už v zime . Ak ste tak ešte neurobili, stále máte možnosť využiť letné kolá prihlášok na mnohé fakulty. A veľké množstvo ich rozhodne nie sú odbory, ktoré naberajú študentov, pretože na ne nikto nechce ísť.

Takže teraz to najdôležitejšie: akú oblasť si vybrať. Vo všeobecnosti nemôžete urobiť chybu, ak sa prihlásite na prírodovedecké fakulty v odboroch blízkych biológii, chémii a fyzike alebo na podobné odbory na pedagogických fakultách. Výbornou alternatívou sú aj zdravotnícke profesie. Nižšie nájdete krátky zoznam niektorých vybraných fakúlt a študijných odborov, na ktoré sa možno prihlásiť a ktoré by mohli osloviť potenciálnych záujemcov o štúdium medicíny.

 

Formulár žiadosti je možné podať do: 15. 8. 2020
Chemická fakulta VUT v Brne 
chémia pre lekárske aplikácie, chémia a technológia potravín, aplikovaná analytická, environmentálna a forenzná chémia (a ďalšie)
Viac informácií nájdete na: www.fch.vutbr.cz

 

Formulár žiadosti je možné podať do: 23. 8. 2020
Elektrotechnická fakulta ČVUT v Prahe 
Lekárska elektronika a bioinformatika (a niekoľko ďalších)
viac informácií na: fel.cvut.cz – mimoriadna recepcia

 

Formulár žiadosti je možné podať do: 30. 6. 2020
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita (Ostrava)
Obory: biomedicínske inžinierstvo, biomedicínske asistenčné technológie
viac informácií na: prihlaska.vsb.cz

 

Formulár žiadosti je možné podať do: 30. 6. 2020
Fakulta chemickej technológie, Univerzita Pardubice
Študijné odbory: Farmakochémia a zdravotnícke materiály, Analýza biologických materiálov, Chémia, Zdravotnícky laborant, Chémia a technológia životného prostredia
Viac informácií nájdete na: www.fcht.upce.cz

 

Formulár žiadosti je možné podať do: 11. 7. 2020 (v niektorých prípadoch do 15. augusta 2020)
Prírodovedecká fakulta UP v Olomouc
biofyzika, digitálna a prístrojová optika, biológia pre vzdelávanie, aplikovaná chémia, aplikovaná fyzika (a niekoľko ďalších)
Viac informácií nájdete na: www.otevreneprogramy.upol.cz

 

Formulár žiadosti je možné podať do: 25. 8. 2020
Fakulta humanitných vied UTB v Zlíne
Disciplíny: pôrodná asistencia, všeobecná ošetrovateľská starostlivosť
Kde sa môžete prihlásiť: www.eprihlaska.utb.cz

 

Formulár žiadosti je možné podať do: 31. 7. 2020
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
študijné odbory: najmä programy prípravy učiteľov biológie, chémie a fyziky
viac informácií na: fns.uniba.sk

 

Rozhodne je dôležité vybrať si správny kurz, aby ste sa postupne pripravili na prijímacie skúšky v nasledujúcom roku. Počas celého roka budete vedieť, že máte vždy nejaká zadná vrátka pre prípad, že by ste v ďalšom roku neuspeli – veď na ukončenie bakalárskeho štúdia stačia 3 roky (čo nie je nič pre šesťročného uchádzača o štúdium medicíny) a aj potom, s vysokoškolským diplomom vo vrecku, môžete skúsiť prijímaciu skúšku na lekársku fakultu znova. Tentoraz s pokojom v duši, že ak sa nedostanete, tak sa vám to až tak veľmi nestane, pretože viete, že aj odbor, ktorý ste študovali, je záslužný a zaujímavý. A možno nakoniec zistíte, že sa vám táto „alternatívna“ oblasť páči viac ako medicína a zostanete pri nej natrvalo.

 

 

Celoživotné vzdelávanie – „nultý ročník“

Alternatívou štúdia v nelekárskom odbore je možnosť tzv. celoživotné vzdelávanie (CŽV) priamo na lekárskej fakulte, a to aj v prípade, že vás neprijmú na prijímacie skúšky. Toto štúdium je populárne známe ako „nultý ročník“.

Nespornou výhodou tejto možnosti je, že už počas nultého ročníka študujete medicínu „na čiastočný úväzok“, učíte sa jej základné disciplíny a zároveň sa lepšie a hlbšie pripravujete na prijímacie skúšky (ak sú potrebné na postup do 2. ročníka). Vďaka nim budete mať po roku tohto štúdia určite veľkú výhodu oproti ostatným a okrem toho už budete mať vlastne určitú časť štúdia za sebou.

Výhody však zvyčajne prinášajú aj určité nevýhody – tu najmä z finančného hľadiska. Okrem toho, že počas celoživotného vzdelávania nemáte štatút študenta, je aj spoplatnené. Cena sa pohybuje okolo 100 000 Kč za všeobecné lekárstvo a dokonca 200 000 Kč za zubné lekárstvo (za rok, t. j. za oba semestre).

Aby ste sa mohli prihlásiť na celoživotné vzdelávanie na Lekárskej fakulte, musíte splniť minimálne kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky (v praxi ide o minimálny stanovený počet bodov zo skúšky) – t. j. nesmiete byť prijatý vlastne len z kapacitných dôvodov .

Pokračovanie na 2. rok (ako študent denného štúdia bez povinnosti platiť školné), je potom potrebné absolvovať všetky riadne skúšky a na niektorých školách aj prijímacie skúšky.

Kde môžem požiadať o celoživotné vzdelávanie?

LF MU: viac informácií nájdete na tomto odkaze
LF UP: viac informácií nájdete na tomto odkaze

Bohužiaľ, táto možnosť nie je dostupná na lekárskych fakultách Karlovej univerzity (Praha, Plzeň, Hradec Králové).

 

Pomaturitné štúdium

Je to ideálna voľba, ak si nie ste istí, ktorý (ak vôbec nejaký) iný univerzitný kurz by vás bavil, alebo ak chcete mať dostatok času na prípravu na skúšky. Tento menej formálny typ štúdia nie je taký povinný ako štúdium na štátnej univerzite a určite nie je tak časovo náročný.

Na výber je určite veľa oblastí. Väčšina z nich si vyberie buď ročný (alebo aj kratší) jazykový kurz, alebo pomaturitnú prípravu priamo na prijímacie skúšky na lekársku fakultu. Tento kurz ponúkame aj priamo my, Bmedic, od školského roku 2020/2021 na Brno. Ak vás zaujíma viac, všetky podrobné informácie nájdete na ho pod odkazom bmedic.cz/pomaturitni-kurz/?

Veľkou výhodou jazykových pomaturitných kurzov je, že získate štatút študenta.  Ak sa rozhodnete absolvovať certifikát z angličtiny (úroveň C1 alebo C2), môžete získať 6 bodov navyše za prijímacie skúšky na LF MU – čo rozhodne nie je málo!

 

Medzera v roku

Nakoniec pravdepodobne najpríjemnejšia možnosť. Jednoducho, aby ste sa zbavili každodenného stresu po nekonečnom návale maturít a prijímacích skúšok. Kam? Kdekoľvek! Bez preháňania, s rokom voľna pred sebou sa môžete pozrieť na druhý koniec sveta… môžete ísť zachraňovať ohrozené korytnačky na pobreží oceánu, vyznačiť turistické chodníky na Kaukaze, ísť na dva mesiace zbierať ovocie do Nórska, pomáhať na rodinnej farme na Islande… Verte mi, závidel by vám nejeden medik. Prinajmenšom vám teraz veľmi závidím únavu z písania a skúšok. Takže sa možno stretneme niekde na druhom konci sveta.

A čo to prinesie štúdiu? Naberiete tak potrebné sily na dlhé a v istom zmysle nekonečné štúdium medicíny, oddýchnete si od stresových situácií, ktoré sprevádzali maturitný ročník, a zároveň si určite nájdete každý deň 2 až 3 hodiny na postupnú prípravu na prijímacie skúšky. A na stránke sa v júni vrátite plní novej energie a nadšenia, ktoré vašim „súperom“ na skúškach určite budú chýbať.

Ak sa bojíte, že počas roka stratíte motiváciu učiť sa, dovoľte mi druhú (a poslednú) reklamu v tomto článku: od nového školského roka ponúka Bmedic aj online hodiny s lektorom. Ich obsah je totožný s kontaktnými, takže v priebehu jesene až jari dostanete kompletnú prípravu na skúšky, ale budete sa môcť pripojiť k výučbe odkiaľkoľvek a kedykoľvek (podrobnosti tu: bmedic-online.cz/online-s-lektorom).

Kde nájdete potrebné informácie alebo ponuky stáží, umiestnení atď.? Zaujímavou možnosťou sú programy Európskej únie, ako napríklad Európsky zbor solidarity a programy krátkodobých pobytov Erasmus+, ktoré zahŕňajú výmeny mládeže a kurzy odbornej prípravy. Konkrétne ponuky nájdete tu:

dc67.cz
beinternational.cz
icmjh.cz
brnoforyou.cz
mladiinfo.cz
eycb.eu

Pobyty sú dostupné pre každého, účasť nie je viazaná na vysokoškolské štúdium a dĺžka pobytu sa pohybuje od približne týždňa do mesiaca. Účasť je bezplatná (okrem drobných poplatkov za sprostredkovanie, ktoré sa však pohybujú v stovkách korún) a zvyčajne je hradená strava, ubytovanie a dokonca aj doprava. V blízkej budúcnosti sa na našom blogu môžete tešiť na podrobnejší článok o týchto programoch.

 

Ako vidíte, existuje veľa spôsobov, ako stráviť príjemný a užitočný rok po neúspešných prijímacích skúškach. Nech sa rozhodnete akokoľvek, vždy je dôležité nevzdávať sa. A nemyslím tým nevyhnutne štúdium medicíny. Ak sa nabudúce rozhodnete, že to nestojí za tú energiu, o koľko menej vás bude tešiť vaša práca učiteľa biológie a chémie? Alebo ako molekulárny biológ, bioinformatik, genetik, biochemik, …? Na stránke si v rámci prírodných vied určite vyberiete, či už ste re medicína alebo iný odbor.

A nezabudnite si trochu užiť aj ďalší rok!

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků