Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Nezařazené

Lekárske fakulty v Českej republike: Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Plzni

Predposlednou českou lekárskou fakultou je Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Plzni. Pre nás, Moravákov, je táto škola trochu z ruky a okrem silnej konkurencie, najmä z hľadiska dochádzkovej vzdialenosti, uprednostňujeme fakulty v Brne, Olomouci, Hradci alebo Prahe. Napriek tomu by sa plzenská medicína nemala zanedbávať, najmä pre tých z vás, ktorí bývajú bližšie k Plzni. Pokojné prostredie fakulty, ktorá patrí k najstarším a najprestížnejším českým univerzitám, a atmosféra Plzne, štvrtého najväčšieho mesta v Českej republike, určite príjemne spestria leto strávené v tomto meste…

O fakulte

Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Plzni je jednou zo sedemnástich fakúlt Karlovej univerzity v Prahe. Bola založená dekrétom prezidenta republiky profesora Edvarda Beneša 27. Október 1945. Zo skromných začiatkov sa plzenská lekárska fakulta rozrástla na modernú univerzitu s viac ako 8 500 lekármi pôsobiacimi v celej krajine a v zahraničí a takmer 500 absolventmi bakalárskeho štúdia.

Lekárske odbory, ktoré tu možno študovať:

Všeobecné lekárstvo (GM)

Zubné lekárstvo (ZL)

Okrem týchto dvoch magisterských študijných programov fakulta ponúka širokú škálu doktorandských študijných programov, ktoré nadväzujú na magisterské štúdium.

O štúdiu všeobecného lekárstva

Prvé dva roky štúdia medicíny sú venované teoretickým disciplínam – biológii, biofyzike, anatómii, histológii, fyziológii a biochémii. V treťom a časti štvrtého ročníka sa študujú predklinické predmety – patologická anatómia, patologická fyziológia, mikrobiológia, farmakológia a začína sa klinická výučba. Najvyššie ročníky sú plne venované klinickým disciplínam. V 6. rok študenti absolvujú stáže v rámci blokovej výučby v nemocniciach v Plzenskom, Juhočeskom a Severočeskom kraji.

Štúdium je ukončené slávnostnou promóciou v pražskom Karolinu, kde sa absolventom odovzdávajú diplomy.

  • Dĺžka štúdia: 6 rokov
  • Získaný akademický titul: MUDr.
  • Odhadovaný počet prijatých osôb: 290
  • Počet žiadostí (v roku 2019): 1772
  • Počet prijatých uchádzačov (v roku 2019): 510 (čo zodpovedá približne 29 % uchádzačov)

Prijímacie skúšky

Uchádzači, ktorí sa prihlásili na Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Plzni, absolvujú prijímacie skúšky z fyziky, chémie a biológie formou písomných testov. Odpovedajú na 50 otázok z každého predmetu. Test je zostavený tak, že na každú otázku sú ponúknuté 4 odpovede, z ktorých len jedna je správna. Kandidát zaškrtne správnu odpoveď v protokole o výsledku. Testy sa píšu v poradí fyzika, chémia, biológia a na každý test má kandidát 90 minút čistého času. Po každom teste je desaťminútová prestávka. Po uplynutí časového limitu uchádzač odovzdá test a po prestávke dostane ďalší test.
1. Podmienkou prijatia je absolvovanie prijímacej skúšky z fyziky, chémie a biológie formou písomných testov a dosiahnutie počtu bodov, ktorý určí dekan fakulty podľa predpokladaného počtu prijatých.
2. V prípade, že minimálny počet bodov potrebný na prijatie podľa bodu 1. viac ako jeden prijatý uchádzač a počet prijatých uchádzačov prekročí predpokladaný počet prijatých, zostaví sa poradie týchto uchádzačov (t. j. len tých, ktorí dosiahli minimálny počet bodov stanovený v bode 1) podľa počtu bodov, ktoré získali v teste z fyziky; počet prijatých uchádzačov bude zodpovedať zverejnenému predpokladanému počtu prijatých uchádzačov.

Dátum prijímacej skúšky:

17. 6. 2020

Náhradný termín prijímacej skúšky:

3. 7. 2020

Odporúčaná literatúra, modelové otázky

Fakulta vydala pre uchádzačov tri sady modelových otázok z fyziky, chémie a biológie. Tieto súbory si môžete zakúpiť v e-shope LF UK v Plzni:

http://eshop.lfp.cuni.cz/index.php

AKTUALIZÁCIA POSTUPU PRIJÍMANIA V SÚVISLOSTI S EPIDÉMIOU COVID-19

Na niekoľko dní 4. 5. 2020 fakulta rozhodla o zmenách v prijímacom konaní. Niektoré z uvedených informácií preto nemusia byť platné, ale ponechávame ich v tomto článku, pretože môžu byť užitočné pre žiadateľov na budúci rok, keď sa podmienky pravdepodobne vrátia do normálu.

Tu je text prevzatý z is.cuni.cz:

Prijímacia skúška bude mať formu písomného testu, ktorý bude obsahovať 75 otázok (25 z fyziky, 25 z chémie, 25 z biológie) a bude trvať 135 minút. Na každú otázku existuje vždy jedna správna odpoveď alebo jedna najpravdepodobnejšia správna odpoveď. Za každú správnu odpoveď získava kandidát jeden bod; v prípade nesprávnej odpovede sa body nestrhávajú.
Prijatie je podmienené
1. Absolvovanie prijímacej skúšky a dosiahnutie počtu bodov na prijatie, ktorý určí dekan podľa predpokladaného počtu prijatých.
2. V prípade, že minimálny počet bodov potrebný na prijatie podľa bodu 1. je prijatých viac ako jeden uchádzač a počet prijatých uchádzačov je vyšší ako predpokladaný počet prijatých, poradie týchto uchádzačov (t. j. len tých, ktorí dosiahli minimálny počet bodov stanovený v bode 1.) sa určí na základe počtu bodov, ktoré získali vo fyzikálnej časti štúdia; počet prijatých uchádzačov bude zodpovedať zverejnenému predpokladanému počtu prijatých.
Dátum prijímacej skúšky je 17. 6. 2020, alternatívny dátum 3. 7. 2020.

O štúdiu zubného lekárstva

Študijný program zubné lekárstvo sa študuje 5 rokov v dennej forme. Prvé dva roky štúdia sú venované teoretickým predmetom, ako sú. anatómiu, fyziológiu, histológiu, biológiu, biofyziku, chémiu a ďalšie predmety, dôraz sa kladie aj na výučbu cudzích jazykov vrátane latinčiny, po ktorej nasledujú predklinické a klinické predmety. Od prvého ročníka sa študenti učia predklinické zubné lekárstvo, po ktorom nasleduje výučba klinického zubného lekárstva. Od druhého ročníka je súčasťou štúdia aj prax v zubných ambulanciách. Absolventi študijného programu zubné lekárstvo sú oprávnení vykonávať povolanie všeobecného zubného lekára vo všetkých krajinách EÚ a môžu sa uplatniť aj v oblasti výučby, výskumu a organizácie zdravotnej starostlivosti.

Štúdium je ukončené slávnostnou promóciou v pražskom Karolinu, kde sa absolventom odovzdávajú diplomy.

  • Dĺžka štúdia: 5 rokov
  • Získaný akademický titul: MDDr.
  • Odhadovaný počet prijatých osôb: 50
  • Počet žiadostí (v roku 2019): 657
  • počet prijatých (v roku 2019): 80 (čo zodpovedá približne 12 % úspešnosti)

Prijímacie skúšky, podmienky prijatia, termíny skúšok, odporúčaná literatúra

Platia rovnaké údaje ako pre všeobecné lekárstvo. ?

Viac informácií o štúdii

Študenti sa nielen vzdelávajú pre lekársku prax, ale osvojujú si aj základy vedeckej práce a sú vedení k samostatnej vedeckej práci. Počas štúdia, najmä počas letných prázdnin, majú mnohí študenti možnosť zúčastniť sa študijných pobytov a stáží v zahraničí, či už ide o bohatú ponuku študijných pobytov Erasmus alebo zahraničných stáží organizovaných IFMSA.

Študentské združenia

Okrem pobočky IFMSA v Plzni sú študenti fakulty zapojení do mnohých ďalších združení a aktivít. Príkladom je združenie Medicus Pilsensis, ktoré sa označuje ako „apolitická, dobrovoľná, nezisková, mimovládna organizácia združujúca študentov, učiteľov a absolventov Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Plzni“. Okrem spoločnej komunikácie o štúdiu a podpory študentov ponúka združenie rôzne projekty, ako napríklad Večerná návšteva (diskusia so zaujímavými osobnosťami), MePi – Runners (bežecká skupina) alebo Chirurgické šitie. Ďalším združením je Medics in Action. Viac informácií o študentských spolkoch nájdete na tejto webovej stránke: http: //www.lfp.cuni.cz/sekce/431-studentske-forum.html.

Ďalšie podujatia fakulty

Fakulta každoročne organizuje Reprezentačný ples, Záhradnú slávnosť, Študentskú vedeckú konferenciu a Plzeňské lekárske rozhovory. ?

Ubytovanie

Študentom je k dispozícii trojica vysokých škôl, pozri túto webovú stránku: https: //kam.cuni.cz/KAM-9.html.

Názor študenta 6. rok študovať na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Plzni:

Sme malá fakulta, takže väčšina študentov sa navzájom pozná a máme medzi sebou pekné vzťahy, snažíme sa navzájom si veľmi pomáhať. V blízkosti nemocnice Lochotín sa buduje nový areál. Jeho súčasťou je aj budova biomedicínskeho centra zameraná na vývoj v oblasti biomedicíny. To umožňuje študentom zapojiť sa do vedy a výskumu. LFP organizuje Letnú školu experimentálnej chirurgie, dvojtýždňový kurz pre vysokoškolských študentov medicíny z 3. roka. Na pokusných zvieratách je možné vyskúšať rôzne chirurgické zákroky.

Máme fakultný hokejový tím Akademici Plzeň. Tradične sa organizuje Hokejová bitka o Plzeň, čo je zápas medzi tímami LFP UK a ZČU. Akademici Plzeň organizujú aj akciu „Plyšová búrka“, kedy sa snažia vyzbierať čo najviac hračiek pre deti v plzenskej nemocnici. Rád by som spomenul aj združenie Medici v akcii, čo je skupina ľudí, ktorí organizujú rôzne podujatia, večierky, kultúrne a športové akcie pre medikov. Zároveň sa snažia, aby výťažok z každého podujatia išiel na dobrú vec.

Ak chcete nasať atmosféru fakulty a samotnej Plzne, využite túto webovú stránku: http://www.lfp.cuni.cz/foto/.

Prajem vám veľa šťastia pri prijímacích skúškach a bezproblémový začiatok štúdia!

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků