Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Lékařské fakulty
Přijímací zkoušky

Lékařské fakulty v ČR: LF UK v Plzni

Předposlední představenou českou lékařskou fakultou je LF UK v Plzni. Pro nás, Moraváky, je tato škola poněkud z ruky a vedle zdatné konkurence především co do dojezdové vzdálenosti volíme raději fakulty v Brně, Olomouci, Hradci nebo Praze. Přesto by neměla být plzeňská medicína opomenuta, a to zvláště pro vás, kteří bydlíte Plzni blíže. Klidné prostředí fakulty, která náleží do svazku nejstarší a nejprestižnější české univerzity, a atmosféra Plzně, čtvrtého největšího města v České republice, jistě dodá létům zde stráveným pěkný šmrnc…

O fakultě

Lékařská fakulta UK v Plzni je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy v Praze. Byla založena dekretem prezidenta republiky prof. Edvarda Beneše 27. října roku 1945. Ze skromných začátků vyrostla plzeňská lékařská fakulta v moderní vysokou školu, na níž již vystudovalo více jak 8 500 lékařů působících v celé republice i v zahraničí a bezmála 500 absolventů bakalářského studia.

Lékařské obory, které zde lze studovat:

Všeobecné lékařství (VL)

Zubní lékařství (ZL)

Vedle těchto dvou magisterských oborů nabízí fakulta širokou nabídku oborů doktorských, které navazují na magisterské studium.

O studiu Všeobecného lékařství

První dva roky lékařského studia jsou věnovány teoretickým oborům – biologii, biofyzice, anatomii, histologii, fyziologii a biochemii. Ve třetím a v části čtvrtého ročníku se studují preklinické předměty – patologická anatomie, patologická fyziologie, mikrobiologie, farmakologie a začíná klinická výuka. Nejvyšší ročníky jsou plně věnovány klinickým oborům. V 6. ročníku stážují studenti v rámci blokové výuky v nemocnicích Plzeňského, Jihočeského a Severočeského kraje.

Studium je ukončeno slavnostní promocí v Karolinu v Praze, kde se absolventům předávají diplomy.

  • Délka studia: 6 let
  • Získaný akademický titul: MUDr.
  • Předpokládaný počet přijímaných: 290
  • Počet přihlášek (v roce 2019): 1772
  • Počet přijatých uchazečů (v roce 2019): 510 (odpovídá asi 29 % uchazečů)

Přijímací zkoušky 

Uchazeči, kteří si podali přihlášku na Lékařskou fakultu UK v Plzni, skládají přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemných testů. Z každého předmětu odpovídají na 50 otázek. Test je koncipován tak, že u každé z otázek jsou nabízeny 4 odpovědi, pouze jedna z nich je správná. Uchazeč správnou odpověď zaškrtne do skórovacího protokolu. Testy se píší v pořadí fyzika, chemie, biologie, na každý test má uchazeč 90 minut čistého času. Po každém testu je desetiminutová přestávka. Po skončení časového limitu uchazeč odevzdá test a po přestávce dostane test další.
1. Podmínkou přijetí je složení přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemných testů a dosažení počtu bodů, které pro přijetí stanoví děkan fakulty podle předpokládaného počtu přijatých.
2. V případě, že stanoveného minimálního počtu bodů potřebného pro přijetí podle bodu 1. dosáhne více uchazečů, a počet přijatých by přesáhl předpokládaný počet přijatých, bude sestaveno pořadí těchto uchazečů (tj. pouze těch, kteří dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného podle bodu 1.) podle počtu bodů, které obdrželi za test z fyziky; přičemž přijat bude takový počet uchazečů, který odpovídá zveřejněnému předpokládanému počtu přijímaných.

Datum přijímací zkoušky:

17. 6. 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky:

3. 7. 2020

Doporučená literatura, modelové otázky

Pro uchazeče vydala fakulta tři soubory modelových otázek z fyziky, chemie a biologie. Tyto soubory je možné zakoupit v e-shopu LF UK v Plzni:

http://eshop.lfp.cuni.cz/index.php

AKTUALIZACE PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19

Ke dni 4. 5. 2020 fakulta rozhodla o změnách v průběhu přijímacího řízení. Některé výše uvedené informace tedy nemusí být platné, přesto je v tomto článku ponecháváme, neboť mohou posloužit uchazečům pro příští rok, kdy je pravděpodobné, že se podmínky vrátí do normálu.

Zde je text převzatý z is.cuni.cz:

Přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu, který bude obsahovat 75 otázek (25 z fyziky, 25 z chemie, 25 z biologie), časový limit na test je 135 minut. V každé otázce existuje vždy jediná správná odpověď nebo jediná nejpravděpodobněji správná odpověď. Za každou správnou odpověď získává uchazeč jeden bod, při nesprávné odpovědi v testu se body neodečítají.
Podmínkou přijetí je
1. složení přijímací zkoušky a dosažení počtu bodů pro přijetí, které stanoví děkan podle předpokládaného počtu přijatých.
2. V případě, že stanoveného minimálního počtu bodů potřebného pro přijetí podle bodu 1. dosáhne více uchazečů, a počet přijatých by přesáhl předpokládaný počet přijatých, bude sestaveno pořadí těchto uchazečů (tj. pouze těch, kteří dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného podle bodu 1.) podle počtu bodů, které obdrželi za část z fyziky; přičemž přijat bude takový počet uchazečů, který odpovídá zveřejněnému předpokládanému počtu přijímaných.
Termín přijímacích zkoušek je 17. 6. 2020, náhradní termín 3. 7. 2020.

O studiu Zubního lékařství

Studijní program Zubní lékařství se studuje 5 let prezenční formou. První dva roky studia jsou věnované teoretickým předmětům jako např. anatomii, fyziologii, histologii, biologii, biofyzice, chemii a dalším předmětům, důraz je kladen i na výuku cizích jazyků včetně latiny, poté následují předměty preklinické a klinické. Od prvního ročníku studenti absolvují výuku preklinického zubního lékařství, na které navazuje výuka klinického zubního lékařství. Od druhého ročníku je součástí studia i praxe v zubních ordinacích. Absolventi studijního programu Zubní lékařství jsou kvalifikováni vykonávat činnost praktického zubního lékaře ve všech zemích EU, uplatní se též při výuce, výzkumu a organizaci zdravotní péče.

Studium je ukončeno slavnostní promocí v Karolinu v Praze, kde se absolventům předávají diplomy.

  • Délka studia: 5 let
  • Získaný akademický titul: MDDr.
  • Předpokládaný počet přijímaných: 50
  • počet podaných přihlášek (v roce 2019): 657
  • počet přijatých (v roce 2019): 80 (odpovídá asi 12% úspěšnosti)

Přijímací zkoušky, podmínky přijetí, termíny zkoušek, doporučená literatura

Platí stejné údaje jako u Všeobecného lékařství. ?

Další informace o studiu 

Studenti jsou vychováváni nejen pro výkon lékařské praxe, ale seznamují se i se základy vědecké práce a jsou i k samostatné vědecké práci vedeni. V průběhu studia, zejména o letních prázdninách, má řada studentů možnost absolvovat studijní pobyty a praxe v zahraničí, ať už se jedná o bohatou nabídku studijních pobytů Erasmus nebo o zahraniční stáže organizované IFMSA.

Studentské spolky

Vedle pobočky IFMSA v Plzni se na fakultě studenti zapojují i do mnoha jiných spolků a aktivit. Příkladem může být sdružení Medicus Pilsensis, který se popisuje jako „apolitická, dobrovolná, nezisková, stavovská organizace sdružující studenty, pedagogy a absolventy Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy“. Vedle společné komunikace o studiu a podpory studentům nabízí spolek různé projekty jako je Večerní vizita (beseda se zajímavými osobnostmi), MePi – Běžci (běžecká skupina) nebo Chirurgické šití. Dalším spolkem jsou Medici v akci. Více o studentských spolcích na této webové stránce: http://www.lfp.cuni.cz/sekce/431-studentske-forum.html.

Další akce fakulty

Fakulta každoročně pořádá Reprezentační ples, Zahradní slavnost, Studentskou vědeckou konferenci a taky přednáškové pásmo Pilsner Medical Talks. ?

Ubytování

Studentům je k dispozici trojice kolejí, viz tyto webové stránky: https://kam.cuni.cz/KAM-9.html.

Názor studentky 6. ročníku na studium na LF UK v Plzni:

Jsme malá fakulta, většina studentů se tedy navzájem zná a máme mezi sebou hezké vztahy, snažíme si dost pomáhat. V blízkosti FN na Lochotíně se buduje nový kampus. Součástí je i budova biomedicínského centra zaměřená na vývoj v oblasti biomedicíny. Studenti tak mohou být zapojeni do vědy a výzkumu. LFP pořádá Letní školu experimentální chirurgie, což je dvoutýdenní kurz pro pregraduální studenty medicíny od 3. ročníku. Je zde možnost vyzkoušet si na experimentálních zvířatech různé chirurgické výkony.

Máme fakultní hokejový tým Akademici Plzeň. Tradičně se pořádá Hokejová bitva o Plzeň, což je utkání mezi týmem LFP UK a ZČU. Akademici Plzeň pořádají i akci „Plyšáková bouře“, kdy se snaží vybrat co nejvíce hraček pro děti ve FN Plzeň. Dále bych zmínila třeba spolek Medici v akci, což je skupina lidí, která pro mediky pořádá různé akce, večírky a kulturní a sportovní události. Zároveň se snaží, aby výtěžek z každé akce putoval na dobrou věc.

Pokud budete chtít nasát atmosféru fakulty a Plzně samotné, využijte tyto stránky: http://www.lfp.cuni.cz/foto/.

Přeji mnoho štěstí k přijímacím zkouškám a hladký začátek studia!

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků