Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Nezařazené

Lekárske fakulty v Českej republike: Praha, 1. LF UK

V ďalšom článku zo série predstavení českých lekárskych fakúlt sa tentoraz dočítate o najväčšej a najstaršej vzdelávacej inštitúcii pre lekárov v Českej republike – áno, hovoríme o 1. Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe! Ako vždy tu nájdete množstvo užitočných a prehľadne napísaných informácií o prijímacom konaní, samotnom štúdiu a živote na fakulte. Článok sme tiež aktualizovali o najnovšie informácie o termínoch prijímacích skúšok.

O fakulte

1. lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe je jednou z piatich lekárskych fakúlt Karlovej univerzity. Je priamym nástupcom pôvodnej Lekárskej fakulty, ktorá bola súčasťou univerzity od jej založenia kráľom Karolom IV. v roku 1348. Ústredie 1. Lekárskej fakulty je budova dekanátu na Kateřinskej ulici, väčšina teoretických ústavov sa nachádza v oblasti Karlovho a Albertova námestia. Kliniky sú súčasťou viacerých pražských nemocníc, najmä Všeobecnej fakultnej nemocnice, Ústrednej vojenskej nemocnice, nemocnice Bulovka, Thomayerovej nemocnice v Krči a Fakultnej nemocnice Motol.

Oblasti, ktoré možno študovať

Bakalársky titul

 • Študijný program Špecializácia v zdravotníctve
  • Fyzioterapia (3 roky)
  • Ergoterapia (3 roky)
  • Adiktológia (3 roky)
  • Nutričná terapia (3 roky)

Posledné dva programy možno študovať aj v kombinácii.

 • Študijný program pôrodnej asistencie
  • Pôrodná asistentka (3 roky)

Pokračovanie magisterského štúdia

 • Študijný program Špecializácia v zdravotníctve
  • Adiktológia (2 roky)

Kombinovanú formu je možné študovať aj v programe Ergoterapia pre dospelých.

Magisterské štúdium

 • Všeobecné lekárstvo (6 rokov)
 • Zubné lekárstvo (5 rokov)

Fakulta ponúka aj širokú škálu pokračujúcich doktorandských študijných programov.

O štúdiu všeobecného lekárstva

Všeobecné lekárstvo je najväčším študijným odborom na fakulte. Štúdium trvá rovnako ako na iných fakultách šesť rokov. Prvé tri roky sú venované teoretickým a predklinickým predmetom, druhá polovica štúdia je venovaná klinickým predmetom. Štúdia prebieha podľa odporúčaných študijných plánov. Vychádzajú z akreditácie odboru, ale zároveň sa priebežne hodnotí ich obsah a štruktúra, aby odrážali vývoj poznatkov a názory učiteľov a študentov. Okrem povinných predmetov si študenti musia zapísať aj výberové predmety, aby dosiahli požadovaný počet kreditov. Absolvovanie výberových predmetov je podmienené splnením špecifických požiadaviek v teoretickej a praktickej oblasti. V súčasnosti ich fakulta ponúka študentom 407, z toho 252 pre študentov všeobecného lekárstva v českej paralelke, na ktorých je zapísaných viac ako 2200 študentov.

O štúdiu zubného lekárstva

Výučba predklinických zubných predmetov zahrnutých do 1. a 2. ročník štúdia prebieha v 3 simulátorových učebniach, výučba klinických stomatologických predmetov je sústredená vo výučbových halách v budove dekanátu a výučba všeobecných lekárskych predmetov prebieha na klinikách a oddeleniach v areáli Všeobecnej fakultnej nemocnice, Fakultnej nemocnice Motol a Ústrednej vojenskej nemocnice.
Klinické zubné vzdelávanie sa zameriava na komplexnú zubnú starostlivosť. Na výučbu študentov vyšších ročníkov je k dispozícii dostatočný počet vhodných pacientov.

Postup prijímania

Noví študenti všeobecného a zubného lekárstva sú prijímaní na základe výsledkov písomného testu z fyziky, chémie a biológie. V prijímacej skúške je 70 otázok z každého z týchto predmetov. Každá otázka má štyri navrhované odpovede, z ktorých ľubovoľný počet môže byť správny (1-4 možnosti správnej odpovede). Otázka sa považuje za správne zodpovedanú len vtedy, ak sú zaškrtnuté všetky správne odpovede. Čas spracovania testu sa pohybuje od 90 do 150 minút.

V prijímacom konaní sa zohľadňujú výsledky štúdia na strednej škole vo forme bonifikácie za matematiku a olympiády z týchto predmetov: biológia, chémia, fyzika a matematika.

Ďalšia časť študentov všeobecného lekárstva je každoročne prijímaná na základe výborných výsledkov stredoškolského štúdia bez prijímacích skúšok.

Napríklad v roku 2017 sa o prijatie uchádzalo 4086 uchádzačov o štúdium všeobecného a zubného lekárstva, 1714 uchádzačov o štúdium bakalárskych a magisterských študijných programov. Na štúdium všeobecného lekárstva bolo prijatých 310 uchádzačov bez prijímacích skúšok. Viac informácií o miere úspešnosti v jednotlivých rokoch nájdete na adrese: http://www.vysokeskoly.com/vysoke-skoly-1/1-lekarska-fakulta#sance.

Prijatie na bakalárske a magisterské štúdium je založené len na predmete biológia alebo na testoch zameraných na znalosti uchádzačov z bakalárskeho štúdia.

Podrobnejšie informácie o tohtoročných prijímacích skúškach nájdete v tomto dokumente: https://www.lf1.cuni.cz/document/85897/podminky-prijimaciho-rizeni.pdf

Počet žiadateľov (na rok 2019)

Všeobecné lekárstvo

 • Počet žiadostí: 3037
 • prijatých uchádzačov: 984 (približne 32 % úspešnosť)

Stomatológia

 • Počet žiadostí: 862
 • počet prijatých: 62 (približne 7 % úspešnosť)

Prijatie s upustením od prijímacích skúšok

Bez prijímacieho konania je možné študovať tieto odbory: všeobecné lekárstvo, adiktológia a fyzioterapia.

Viac o prijatí bez prijímacích skúšok na všeobecné lekárstvo

Prevzaté z webu 1. LF UK:

Dekan fakulty oznamuje, že splnenie podmienok na prijatie sa nebude overovať prijímacou skúškou (t. j. prijímacia skúška sa nebude konať) u 450 uchádzačov o štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo, ktorých výsledný priemer známok zo strednej školy uvedený v prihláške podľa bodu 4 a zaokrúhlený na dve desatinné miesta nie je vyšší ako 1,20 vrátane (pozn. red. – v skutočnosti je však táto hranica o niekoľko stotín nižšia, keďže kapacita takto prijatých uchádzačov je obmedzená na 450, ale priemer do 1,2 má pravidelne viac uchádzačov – preto sú prijímaní uchádzači s priemerom okolo 1,12 a menej – tento počet sa však každý rok mení)a ktorí spĺňajú všetky tieto podmienky:

1. Žiadateľ musí byť v školskom roku 2019/2020 študentom posledného ročníka strednej školy (4. ročník alebo analogicky 6. alebo 8. ročník viacročného gymnázia).
2. Uchádzač navštevoval tri profilové predmety z fyziky, chémie a biológie na strednej škole aspoň jeden školský rok počas posledných dvoch školských rokov štúdia a nebol z týchto troch profilových predmetov klasifikovaný známkou nižšou ako 2 (chválitebný).
3. Žiadateľ absolvoval výučbu českého jazyka na strednej škole počas celého štúdia na štvorročnom gymnáziu a na viacročnom gymnáziu počas posledných štyroch rokov štúdia.
4. Známky zo strednej školy (v prípade štvorročných stredných škôl vysvedčenie z 1., 2., 3. a 4. ročníka; v prípade viacročných stredných škôl posledné štyri roky štúdia) sa uvedú v online prihláške (do priemeru sa nezapočítava maturitné vysvedčenie, známky zo správania a známky z voliteľných predmetov).
5. Uchádzač zašle v papierovej forme (i) žiadosť o upustenie od prijímacích skúšok a (ii) overenú kópiu vysvedčenia alebo originál katalógového listu potvrdený strednou školou (katalógový list musí byť vedený v elektronickej podobe a musí obsahovať rozpis povinných, povinne voliteľných a prípadne voliteľných predmetov rovnako ako vysvedčenie).

Viac informácií o ďalších študijných odboroch, ktoré možno študovať bez prijímacích skúšok, nájdete na adrese: https://www.lf1.cuni.cz/bez-prijimacich-zkousek.

Modelové otázky

Fakulta vydala 1 knihu otázok zo všetkých troch predmetov pre prijímacie skúšky na všeobecné a zubné lekárstvo (Modelové otázky z chémie, fyziky a biológie). Záujemcom o štúdium adiktológie môžeme okrem tejto knihy odporučiť aj Modelové otázky v adiktológii. Knihy si môžete zakúpiť prostredníctvom formulára na tejto webovej stránke: https://www.lf1.cuni.cz/modelovky alebo osobne na dekanáte.

Termíny prijímacích skúšok

 1. jún 2020 – prijatie na magisterský študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
 2. jún 2020 – prijatie na bakalársky študijný program Špecializácia v zdravotníctve (fyzioterapia), pôrodná asistencia, ergoterapia, nutričná terapia, adiktológia
 3. jún 2020 – prijatie na nadväzujúci študijný program Adiktológia a ergoterapia pre dospelých

V súvislosti s rozšírením COVID-19 vydala fakulta svoje posledné stanovisko k termínu skúšok 20. 3. 2020. Podľa neho(odkaz tu) by sa skúšky mali konať v tomto termíne bez zmeny. Keďže maturitná skúška nie je podmienkou prijatia, nemusíte sa obávať, či ju stihnete vykonať v tomto termíne – úspešné vykonanie maturitnej skúšky budete môcť preukázať neskôr.

Čo sa ešte deje na fakulte

Vysoká škola nie je len škola, učenie, učenie sa, testovanie… Je to aj život okolo a ľudia, študenti a učitelia. Študenti sa tiež zabávajú, stretávajú, robia podujatia, chodia do zahraničia. Mnohí z nich už možno vedecky pracujú na škole. To, aký je život na fakulte, závisí do veľkej miery od samotných študentov a učiteľov. Ako sa dohodnú na tom, čo pripraviť.

Okrem vyučovania sa učitelia venujú aj výskumu – robia vedu a výskum, prednášajú na kongresoch, píšu články. Okrem toho majú aj svoje vlastné záujmy, z ktorých niektoré sú takpovediac verejné. Tvoria hudbu, jazdia na motorkách, píšu príbehy, túlajú sa po horách a mnoho iného.

Fakulta poskytuje veľa príležitostí na športovanie. Prijatí študenti sa o tom môžu dozvedieť hneď v tábore v Dobroniciach. Máme niekoľko športových klubov, do ktorých sa môžete zapojiť – plážový volejbal, florbal, golf, lezenie, plávanie a volejbal.

K dispozícii je aj Akademický klub Fausťák, ktorý je otvorený pre všetkých a ponúka pestrý program koncertov, výstav a diskusií počas celého akademického roka.

(prevzaté z webovej stránky 1. lekárskej fakulty UK)

Študentské združenia

Tak ako na iných lekárskych fakultách, aj na 1. lekárskej fakulte UK pôsobí niekoľko výnimočných združení, ktoré združujú študentov, učiteľov a absolventov. Hlavnou spoločnosťou študentov všeobecného lekárstva je Spoločnosť českých medikov. Samozrejme, existuje aj miestna pobočka medzinárodnej organizácie IFMSA, ktorá združuje lekárov. Avšak nielen študenti všeobecnej medicíny majú svoje vlastné združenie. Česká asociácia študentov adiktológie združuje študentov tohto odboru na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej, Asociácia študentov stomatológie Českej republiky združuje budúcich zubných lekárov a svoje vlastné asociácie majú aj študenti fyzioterapie, ergoterapie a nutričnej terapie. ?

O štúdiu na 1. LF UK od študenta 6. roka, ktorý je tu na Erasme:

 1. Lekárska fakulta UK poskytuje skvelé zázemie pre študentov medicíny, ktorí uvažujú o vedeckom zameraní. Škola pracuje na viacerých projektoch, ale má aj dlhoročné meno, ktoré je známe a uznávané po celom svete, čo pomôže pri hľadaní stáží v zahraničí. Nestretol som sa so žiadnymi negatívami, keďže som tam bol nejaký čas a zažil som niekoľko celkom inovatívnych vzdelávacích, simulačných centier a podobne. Možno by som povedal, že ešte viac praktického vyučovania, hoci to, čo som zažil, bolo nadpriemerné – ale je tak všeobecne známe, že my študenti nikdy nebudeme mať dosť praktických skúseností. ?

Všetky ostatné potrebné a aktuálne informácie získate na oficiálnej webovej stránke fakulty, ktorá je určená vám, uchádzačom:

https://www.lf1.cuni.cz/uchazeci

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků