Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Nezařazené

Lekárske fakulty v Českej republike: Praha, 2. LF UK

Voľné pracovné miesta - FN MotolTri pražské lekárske fakulty sa zaokrúhľujú na 2. Lekárska fakulta Univerzity Karlovej, predtým a dnes známa svojou špecializáciou na pediatriu, t. j. detské lekárstvo. Aj keď táto tradícia je zrejmá aj počas dnešného štúdia, verte, že táto fakulta z vás urobí všestranného medicínskeho odborníka, pričom budete mať možnosť študovať na prestížnej škole sídliacej v najväčšej nemocnici v Českej republike – FN Motol. Samotná fakulta však patrí medzi tie menšie – a ako niektorí príslovečne hovoria – rodinnejšie. Bude to pre vás to pravé? Poďte sa naň pozrieť s nami!

O fakulte

 1. Lekárska fakulta historicky nadväzuje na Fakultu detského lekárstva UK. Hoci dnes poskytuje všeobecné vzdelanie a absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých lekárskych odboroch, študijný program si zachoval rozšírenú výučbu pediatrie.

Najvýznamnejšou klinickou základňou 2. lekárskej fakulty pre výučbu medicíny je Fakultná nemocnica v Motole, ktorá patrí k lídrom českého zdravotníctva v oblasti všeobecnej a špecializovanej starostlivosti.  Výučba prebieha aj na na ďalších prestížnych pracoviskách (IKEM, Nemocnica Bulovka, Ústredná vojenská nemocnica a iné).

Oblasti, ktoré možno študovať

Všeobecné lekárstvo (MUDr.)
Fyzioterapia (Bc. a NMgr.)
Všeobecné ošetrovateľstvo (Bc.)
Detské ošetrovateľstvo (Bc.)

O štúdiu všeobecného lekárstva

V prvých troch ročníkoch budete študovať teoretické a predklinické disciplíny, dokonca hoci už od prvého ročníka sa budete stretávať s praktickou medicínou v forme, napr. prvá pomoc a ošetrovateľstvo. Oblasti, ktoré si vyberiete, lepšie spoznáte prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.

Teoretické a predklinické predmety sa vyučujú ako jednosemestrálne (napr. biofyzika, latinčina, imunológia) alebo dvojsemestrálne (anatómia, histológia a embryológia, lekárska biológia, fyziológia, biochémia, lekárska mikrobiológia, patológia, patologická fyziológia, klinická propedeutika) a tak, aby sa príbuzné disciplíny navzájom dopĺňali.  Na stránke v mnohých odboroch absolvujete aj praktickú laboratórnu výučbu, napríklad na patológie.

Vyučujeme najmä na teoretických ústavoch fakulty. Výučba anatómie, ktorá si vyžaduje špeciálne zariadenia a vybavenie , prebieha od roku Ak. 2019/2020 v novej modernej budove na v areáli Plzeňská.

Od štvrtého ročníka budete študovať klinické disciplíny a to v tzv. bloková forma. Vytvárajú sa študijné skupiny, ktoré sa ďalej delia na menšie skupiny venujúce sa praktickej výučbe medicíny „pri lôžku“ .  V klinickom kurze K10 budete zaradení po boku lekára, ktorý sa stará o konkrétnych pacientov, a budete s ním spolupracovať od návštevy cez indikácie na vyšetrenie, prípadnú operáciu alebo konzervatívnu liečbu až po prepustenie z nemocničnej starostlivosti. V šiestom ročníku sa štúdium končí štátnicami (interná medicína, pediatria, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo).

 Vyučujeme na klinikách, ktoré sa nachádzajú vo Fakultnej nemocnici v Motole, a to v detskej časti aj v časti pre dospelých, a aj na externých pracoviskách: časť chirurgie v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe, infekčné lekárstvo a dermatovenerológia v Nemocnici Na Bulovce.

Počas štúdia absolvujete prax v rôznych zdravotníckych zariadeniach v Českej republike alebo na v zahraničí, ktoré si vyberiete v rámci výmenných programov alebo individuálne. Vo veľkej miere sa využívajú stáže Erasmus a , ktoré poskytuje medzinárodná študentská organizácia IFMSA.

Ďalšie študijné programy

Podrobnosti o ďalších programoch nájdete na tejto webovej stránke: https: //www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/nase-programy.

Postup prijímania

Prijímacia skúška je dvojkolová:
Prvé kolo prijímacej skúšky
Písomná časť, ktorá je rozdelená na a) písomné testy z biológie, fyziky a chémie (spolu 75 otázok, každá správne zodpovedaná otázka je hodnotená 2 bodmi) a (b) písomný test všeobecných schopností pre štúdium medicíny (30 otázok, každá za 3 body). Test všeobecných schopností testuje logické uvažovanie, porozumenie rozsiahlym odborným textom, schopnosť čítať údaje z grafov, priestorovú predstavivosť a zmysel pre detail – všetci uchádzači ho musia úspešne absolvovať.
Limit pre postup do druhého kola stanovuje dekan.

V testoch z fyziky, chémie a biológie je vždy aspoň jedna správna odpoveď, ale môže ich byť aj viac. V písomnom teste všeobecných schopností na stránke je vždy len jedna správna odpoveď.

Na prijímacích skúškach na nie je možné používať iné pomôcky ako pero (napr. kalkulačky).

– Druhé kolo prijímacích skúšok
Ústny pohovor sa koná pred trojčlennou komisiou zloženou z pedagogických pracovníkov fakulty. Kandidát si vylosuje 2 otázky. Za každú z nich môže jednotlivý člen komisie získať maximálne 10 bodov, takže za ústnu časť možno udeliť celkovo 60 bodov. Cieľom tejto skúšky je zistiť komunikačné schopnosti uchádzača, jeho schopnosť obhájiť vlastný názor a preukázať záujem o zvolenú oblasť.

Dekan môže povoliť skúšku v náhradnom termíne uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada do troch dní od konania skúšky v riadnom termíne, v prípade, že sa uchádzač nemohol zúčastniť skúšky v riadnom termíne zo závažných a doložených dôvodov, najmä zdravotných. Štúdium v zahraničí v rámci prípravy na vysokoškolské štúdium je dôvodom na povolenie náhradného termínu. Ďalšie náhradné termíny nie sú povolené.

Pre konečné výsledky prijímacieho konania je rozhodujúci doklad o stredoškolskom vzdelaní s maturitou a súčet bodov z písomnej a ústnej časti prijímacieho konania (riadny a náhradný termín), ktorý bude zverejnený v SIS bezprostredne po náhradnom termíne.

Fakulta neprijíma študentov bez prijímacích skúšok. Bonusové body sa neudeľujú na základe úspechu v olympiádach alebo výborných známok na strednej škole.

Informácie o prijímacích skúškach na iné odbory nájdete na tejto webovej stránke :

Fyzioterapia:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21858

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21859

Všeobecné ošetrovateľstvo:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21864

Pediatrické ošetrovateľstvo:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21865

Informácie o štúdiu a prijímaní na akademický rok 2020/2021 nájdete na v tomto dokumente: https://www.lf2.cuni.cz/files/page/files/2019/2lfuk_brozura_prijimacky_2020_tisk_bez.pdf.

Počet študentov prijatých na akademický rok 2020/2021:

 • program Všeobecné lekárstvo, magisterský študijný program: maximálny počet prijatých študentov 207;
 • v oblasti fyzioterapie, postgraduálne štúdium: maximálny počet prijatých študentov 29;
 • Program fyzioterapie, bakalársky stupeň: maximálny počet prijatých 29;
 • Program všeobecná ošetrovateľská starostlivosť, bakalársky stupeň: maximálny počet prijatých 41;
 • Pediatrické ošetrovateľstvo, bakalársky program: maximálny počet prijatých 41.

Pravdepodobne vás najviac zaujíma oblasť všeobecného lekárstva, takže tu sú ďalšie podrobnosti o počte uchádzačov a podobne. Údaje pochádzajú z webovej stránky fakulty a sú to informácie z prijímacieho konania v roku 2019.

 • počet podaných žiadostí: 2082
 • k 1. Prišlo kolo prijímacieho konania: 1631 žiadateľov (takže vidíte, že ste ešte ani nepohli perom a už máte viac ako pätinu „súperov“ mimo hry…:) )
 • na 2. kolá pokročilé: 361 kandidátov (2. kola sa mohli zúčastniť tí, ktorí v 1. kole získali aspoň 150 bodov z 225 možných; najlepší kandidát v 1. kole však dosiahol „len“ 210 bodov)
 • prijaté: 217 žiadateľov (pre 1.-205. čo zodpovedalo hodnote 257 bodov pre najlepšieho kandidáta a 205 bodov pre posledného prijatého kandidáta; maximum po sčítaní bodov z 1. a 2. kolo bolo 285)
 • Ale nebojte sa, v dodatočnom konaní sa táto hranica ešte znížila: koncom júna bolo prijatých o 89 uchádzačov viac, keďže minimálny počet bodov potrebných na prijatie sa zvýšil na 193 z 285 bodov.
 • Celkovo bolo tedaprijatých306 uchádzačov   (nie všetci sa však zapísali na štúdium, s čím fakulta počítala pri stanovení bodových hraníc)

Podobné informácie o ďalších disciplínach nájdete na stránke 2. LF UK nájdete tu

Modelové otázky

Predaj modelových otázok na prijímacie skúšky teraz zabezpečuje Univerzitné kníhkupectvo Karolinum. K dispozícii sú tri knihy , každá sa predáva samostatne: Modelové otázky z Fyzika na prijímacie skúšky, Modelové otázky z Biológia na prijímacie skúšky a Modelové otázky z Chémia na prijímacie skúšky.

Vzorové otázky si môžete zakúpiť v kníhkupectve Karolinum (Celetná 18, Praha 1). V e-shope si môžete nastaviť osobný odber v kníhkupectve alebo doručenie Českou poštou.

Vzory kníh si môžete stiahnuť aj ako elektronickú knihu na tejto webovej stránke:

https://karolinum.cz/informace-a-sluzby/e-knihy

Termíny prijímacích skúšok

10.-12. jún 2020 – prijatie na magisterské štúdium všeobecného lekárstva

22.-23. jún 2020 – Náhradný termín prijímacích skúšok na všeobecné lekárstvo

5. júna 2020 – prijatie na nadväzujúce magisterské štúdium fyzioterapie (náhradný termín 22. júna 2020)

8.-9. jún 2020 – prijatie na bakalárske študijné programy Fyzioterapia, Všeobecná ošetrovateľská starostlivosť a Detská ošetrovateľská starostlivosť (náhradný termín 22. – 23. júna 2020)

 

 

Čo sa ešte deje na fakulte

Pred začiatkom prvého ročníka sa noví študenti schádzajú v modernom športovom centre na Dobronice pri Bechyni, kde sa zoznamujú, zabávajú a športujú. Počas akademického roka fakulta organizuje koncerty klasickej a modernej hudby, plesy, výstavy a ďalšie kultúrne aktivity.

Na 2. lekárskej fakulte pôsobia štyri veľké študentské združenia: Motolák (organizuje fakultný ples), Združenie študentov fyzioterapie, Združenie zahraničných študentov medicíny a miestna pobočka IFMSA (Medzinárodná federácia združení študentov medicíny). Fakulta podporuje aj športové aktivity študentov. Ponúkajú sa im priestory univerzitného športového centra na Hostivař.

Názor študentov na 5. ročník

Študentské aktivity má na starosti Združenie študentov Motolák, ktoré sa delí na jednotlivé kluby s vlastným programom, pozri webovú stránku http://www.motolak.org/.

Rád by som spomenul niektoré z dôležitých udalostí, ktoré sa na fakulte dejú. Prvý ročník Dobronice je zoznamovací kurz s množstvom aktivít a užitočných informácií. Uvítací večierok je presne taký, ako si predstavujete, len o niečo lepší. Mne osobne sa filmový klub páči, nie je nič lepšie ako sledovať Tarantina v prednáškovej miestnosti. MotolArt je podujatie s hudbou, po ktorom v priestoroch fakulty zostávajú obrazy a sochy študentov. Parník Motol je podujatie s hudbou a tancom na lodi. Motolská míľa je tradičné športové podujatie, ktoré pozostáva z behu okolo areálu našej nemocnice. Vedecká konferencia je každoročným podujatím nielen pre študentov našej fakulty, kde sa môžete dozvedieť o mnohých vedeckých témach. Podobné sú aj debaty na lekárske témy s významnými osobnosťami českej medicíny.
Spoločnosť tiež poskytuje kurzy chirurgických zručností a laparoskopického šitia, výučbu mnohých predmetov (anatómia, histológia, patológia) a ďalšie vzdelávacie programy pre študentov. LF.
Z výhod štúdia na 2. lekárskej fakulte by som spomenul nový (otvorený len minulý rok v roku 2019) anatomický ústav s dobrým vybavením, funkčným dizajnom a vybavením, ako je niekoľko ultrazvukov a virtuálny pitevný stôl s 3D modelmi.
Ďalšou výhodou pre študenta je, že od prvého ročníka je v nemocničnom prostredí, je nútený komunikovať s pacientmi a dokonca má výučbu ošetrovateľstva vrátane odberov krvi a merania krvného tlaku ortuťovým tonometrom, a to všetko počas spomínaného prvého ročníka štúdia.
Z historických dôvodov, ktoré sú určite dobre známe, sa 2. LF zameraná na pediatriu vrátane detskej psychológie, čo je nespornou výhodou pre budúcich kolegov, ktorí uvažujú o pediatrii a najmä jej špecializovaných pododboroch.
Ďalšou výhodou je poloha internátu Kajetánka, ktorý sa nachádza len niekoľko staníc od nemocnice Motol. 

 

Všetky ostatné potrebné a aktuálne informácie získate na oficiálnej webovej stránke fakulty určenej pre vás, uchádzačov.

https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/uchazec

Niektoré časti textu boli prevzaté z webovej stránky 2. Lekárska fakulta UK.

Zdroj obrázkov v úvode: www.fnmotol.cz

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků