Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Lékařské fakulty
Přijímací zkoušky

Lékařské fakulty v ČR: Praha, 2. LF UK

Volná místa - FN MotolTřetici pražských lékařských fakult nám uzavírá 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, dříve i dnes známá pro svoji specializaci na pediatrii, tedy dětské lékařství. Ačkoliv je tato tradice během studia patrná i dnes, věřte, že tato fakulta z vás udělá všestranného lékařského odborníka, zatímco vy budete mít šanci studovat na prestižní škole, jejímž sídlem je největší nemocnice v České republice – FN Motol. Přesto se ale samotná fakulta řadí spíše mezi ty menší – a jak to někteří příslovečně označují – rodinnější. Tak co, bude to ta pravá pro vás? Pojďte se na to s námi podívat!

O fakultě

 1. lékařská fakulta historicky navazuje na Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. Ačkoliv dnes poskytuje všeobecné vzdělání a absolventi se mohou uplatnit ve všech lékařských oborech, zachovalo si curriculum rozšířenou výuku dětského lékařství.

Nejdůležitější klinickou základnu 2. lékařské fakulty pro výuku medicíny tvoří Fakultní nemocnice v Motole, která patří mezi lídry českého zdravotnictví v oblasti všeobecné i specializované péče. Výuka probíhá i na dalších prestižních pracovištích (IKEM, Nemocnice na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice a další).

Obory, které lze studovat

Všeobecné lékařství (MUDr.)
Fyzioterapie (Bc. a NMgr.)
Všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
Pediatrické ošetřovatelství (Bc.)

O studiu Všeobecného lékařství

V prvních třech ročnících budete studovat teoretické a preklinické obory, i když už od prvního ročníku se setkáte s praktickou medicínou v podobě např. první pomoci a ošetřovatelství. Obory, které si zvolíte, poznáte blíže prostřednictvím povinně volitelných předmětů.

Teoretické a preklinické předměty vyučujeme jako jednosemestrové (např. biofyzika, latina, imunologie) nebo dvousemestrové (anatomie, histologie a embryologie, lékařská biologie, fyziologie, biochemie, lékařská mikrobiologie, patologie, patologická fyziologie, klinická propedeutika), a to tak, aby se příbuzné obory vzájemně doplňovaly. V řadě oborů projdete i praktickým laboratorním výcvikem, například v oboru patologie.

Vyučujeme převážně v teoretických ústavech fakulty. Výuka anatomie, která vyžaduje speciální prostorové zázemí a vybavení, probíhá od ak. roku 2019/2020 nově v moderní budově v areálu na Plzeňské.

Od čtvrtého ročníku budete studovat klinické obory, a to v tzv. blokové formě. Vzniknou studijní skupiny, které se potom dále dělí do menších skupin věnujících se praktické lékařské výuce „u lůžka“. V rámci klinického předmětu K10 se zařadíte po bok lékaře, který se stará o konkrétní nemocné, a budete s ním procházet od vizity k indikacím vyšetření až po případnou operativu nebo konzervativní léčbu a propuštění z nemocniční péče. V šestém ročníku studium zakončují státnicové obory (vnitřní lékařství, pediatrie, chirurgie, gynekologie a porodnictví).

Vyučujeme na klinikách umístěných ve Fakultní nemocnici v Motole, a to jak v dětské části, tak v části pro dospělé, a také na externích pracovištích: část chirurgie v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, infekční lékařství a dermatovenerologie v Nemocnici Na Bulovce.

Během studia absolvujete praxi v různých zdravotnických zařízeních v Česku nebo v zahraničí, která si zvolíte v rámci výměnných programů či individuálně. Hojně využívaný je Erasmus a stáže zajišťované mezinárodní studentskou organizací IFMSA.

Ostatní studijní programy

O ostatních programech najdete podrobné informace na těchto webových stránkách: https://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/nase-programy.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je dvoukolová:
První kolo přijímací zkoušky
Písemná část, která je rozdělena na a) písemné testy z biologie, fyziky, chemie (celkem 75 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 2 body) a b) písemný test všeobecných předpokladů pro studium medicíny (30 otázek, každá hodnocena 3 body). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů – absolvují všichni přihlášení uchazeči.
Limit pro postup do druhého kola stanoví děkan.

V testech z fyziky, chemie a biologie je vždy minimálně jedna správná odpověď, ale může jich být i více. V písemném testu všeobecných předpokladů je vždy pouze jedna správná odpověď.

Žádné pomůcky kromě propisovacího pera využívat k přijímacím zkouškám nelze (např. kalkulačky).

• Druhé kolo přijímací zkoušky
Ústní pohovor se koná před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Za každou z nich může od jednotlivého člena komise získat až 10 bodů, takže celkově lze za ústní část získat až 60 bodů. Cílem této zkoušky je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit vlastní názor a prokázat zájem o zvolený obor.

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, že se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

Doložení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a součet bodů z písemné a ústní části přijímacího řízení (řádného i náhradního termínu) je určujícím faktorem pro definitivní výsledky přijímacího řízení, které budou zveřejněny v SIS bezprostředně po náhradním termínu.

Fakulta nepřijímá žádné studenty bez přijímacích zkoušek. Nepřidělují se ani bonusové body na základě úspěchu v olympiádách nebo výborném prospěchu na střední škole.

Informace k přijímacím zkouškám ostatních oborů najdete na těchto webových stránkách:

Fyzioterapie:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21858

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21859

Všeobecné ošetřovatelství:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21864

Pediatrické ošetřovatelství:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21865

Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete v tomto dokumentu: https://www.lf2.cuni.cz/files/page/files/2019/2lfuk_brozura_prijimacky_2020_tisk_bez.pdf

Počty přijatých studentů pro akademický rok 2020/2021:

 • program Všeobecné lékařství, magisterský st. program: maximální počet přijímaných 207;
 • obor Fyzioterapie, navazující magisterské studium: maximální počet přijímaných 29;
 • program Fyzioterapie, bakalářské studium: maximální počet přijímaných 29;
 • program Všeobecné ošetřovatelství, bakalářské studium: maximální počet přijímaných 41;
 • program Pediatrické ošetřovatelství, bakalářské studium: maximální počet přijímaných 41.

Nejvíce Vás zajímá pravděpodobně obor Všeobecné lékařství, proto zde uvádíme některé bližší údaje o počtech uchazečů a podobně. Údaje pochází z webu fakulty, přičemž jde o informace z přijímaček v roce 2019.

 • počet podaných přihlášek: 2082
 • k 1. kolu přijímaček se dostavilo: 1631 uchazečů (tak to vidíte, ještě ani nehnete propiskou a už máte víc jak pětinu „soupeřů“ mimo hru…:) )
 • do 2. kola postoupilo: 361 uchazečů (2. kolo bylo umožněno vykonat těm, kteří získali minimálně 150 bodů z celkových 225 bodů, které je možno získat v 1. kole; nejlepší uchazeč v 1. kole však dosáhl „pouze“ 210 bodů)
 • přijato bylo: 217 uchazečů (na 1.-205. místě, což odpovídalo bodovým ziskům nejlepšího uchazeče 257 bodů a posledního přijatého s bodovým ziskem 205 bodů; maximum po sečtení bodů z 1. i 2. kola bylo 285)
 • nebojte se ale, v doplňovacím řízení byl tento limit ještě snížen: ke konci června bylo přijato dalších 89 uchazečů, minimální nutný bodový zisk pro přijetí byl totiž posunut až na 193 z 285 bodů
 • celkem bylo tedy přijato 306 uchazečů (ne všichni se však zapsali do studia, s čímž fakulta při stanovování bodových hranic počítala)

Podobné informace o ostatních oborech na 2. LF UK naleznete: zde

Modelové otázky

Prodej modelových otázek k přijímacím zkouškám nově zajišťuje univerzitní knihkupectví Karolinum. K dispozici jsou tři knihy, prodává se každá samostatně: Modelové otázky z fyziky pro přijímací zkoušky, Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky a Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky.

Modelové otázky si můžete koupit v knihkupectví Karolinum (Celetná 18, Praha 1). V e-shopu můžete nastavit osobní odběr v knihkupectví nebo doručení Českou poštou.

Modelovky si můžete také stáhnout jako e-knihu na těchto webových stránkách:

https://karolinum.cz/informace-a-sluzby/e-knihy

Termíny přijímacích zkoušek

10.-12. června 2020 – přijímací řízení do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

22.-23. června 2020 – náhradní termín přijímacích zkoušek Všeobecného lékařství

5. června 2020 – přijímací řízení do navazujícího magisterského oboru Fyzioterapie (náhradní termín 22. června 2020)

8.-9. června 2020 – přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství (náhradní termín 22.-23. června 2020)

 

 

Co dalšího se na fakultě děje

Ještě před zahájením prvního ročníku se noví studenti sjíždějí do moderního sportovního střediska v Dobronicích u Bechyně, kde se seznamují, baví a sportují. Během akademického roku fakulta pořádá koncerty vážné i moderní hudby, plesy, výstavy a další kulturní aktivity.

Na 2. lékařské fakultě vyvíjejí činnost čtyři velké studentské spolky; Motolák (organizující fakultní ples), Asociace studentů fyzioterapie, Spolek mezinárodních studentů medicíny a lokální pobočka IFMSA (International Federation of Medical Students‘ Associations). Fakulta také podporuje sportovní aktivity studentů. Jsou jim nabídnuty prostory univerzitního sportovního centra v Hostivaři.

Názor studenta v 5. ročníku

Studentské aktivity má na starosti studentský spolek Motolák, který je rozdělen na jednotlivé kluby s vlastními programy, viz webové stránky http://www.motolak.org/.

Rád bych zmínil některé z důležitých událostí, které se na fakultě dějí. Prvácké Dobronice je seznamovací kurz se spoustou aktivit i užitečných informací. Welcome party je přesně to, co si asi představujete, jen o něco lepší. Filmový klub mám osobně rád já, není nad to si v přednáškové místnosti pustit třeba Tarantina. MotolArt je akce s hudbou, po které v prostoru fakulty zůstávají obrazy a sochy studentů. Motolský parník je akce s hudbou a tancem na lodi. Motolská míle je tradiční sportovní akce skládající se z běhu po areálu naší nemocnice. Vědecká konference je každoročně pořádaná akce nejen pro studenty naší fakulty, na které se můžete seznámit s mnoha vědeckými tématy. Podobné jsou i debaty o medicínských tématech s významnými osobnostmi české medicíny.
Spolek se také stará o kurzy chirurgických dovedností a laparoskopického šití, doučování mnoha předmětů (anatomie, histologie, patologie) a další vzdělávací programy pro studenty 2. LF.
Z výhod studia na 2.LF bych jmenoval nový (otevřený teprve minulý rok 2019) anatomický ústav s dobrým zázemím, funkčním designem a vybavením jako je několik ultrazvuků a virtuální pitevní stůl s 3D modely.
Další výhodou pro studenta je, že se od prvního ročníku pohybuje v nemocničním prostředí, je nucen ke kontaktu s pacienty, a dokonce má výuku ošetřovatelství včetně braní krve a měření tlaku rtuťovým tonometrem, a to vše již během zmíněného prvního roku studia.
Díky historickým důvodům, které jsou jistě všeobecně známé, je 2. LF zaměřená na pediatrii, včetně dětské psychologie, což je nespornou výhodou pro budoucí kolegy zvažující pediatrii a hlavně její specializované podobory.
Další výhodou je poloha koleje Kajetánka, která se nachází pouhých pár stanic od Nemocnice Motol. 

 

Vše další potřebné a aktuální informace můžete čerpat z oficiálních stránek fakulty věnovaných právě vám, uchazečům.

https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/uchazec

Některé části textu byly převzaty z webových stránek 2. lékařské fakulty UK.

zdroj obrázku v úvodu: www.fnmotol.cz

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků